درباره نشریه
eISSN:
4125-2423
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه ادیان و مذاهب (دانشکده شیعه شناسی)
مدیر مسئول:
دکتر سید ابوالحسن نواب
سردبیر:
دکتر محمدحسن نادم
کارشناس:
سجاد توکلی
تلفن:
025-32802610 ، داخلی: 223
دورنگار:
025-32802627 ، داخلی: 223
سایت اختصاصی:
shia.urd.ac.ir
نشانی:
قم، شهرک پردیسان، مقابل مسجد امام صادق (ع) ، دانشگاه ادیان و مذاهب
صندوق پستی:
178-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/20
مدیر مسئول
دکتر سید ابوالحسن نواب
دانشیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: مذاهب فقهی، فقه و اصول
Abulhassan Navvab
Associate Professor
University of Religions and Denominations
Specialist: Jurisprudential religions, Jurisprudence and Principles
سردبیر
دکتر محمدحسن نادم
استادیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فقه و اصول
Mohammad Hasan Nadem

University of Religions and Denominations
اعضای تحریریه
دکتر علی آقانوری
دانشیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فقه و اصول
Ali Aqanoori

University of Religions and Denominations
دکتر محمدرضا جباری
دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، تفسیر و علوم قرآنی
Mohammad Reza Jabbari
Associate Professor
Specialist: history of Islam, Qur'anic commentary and science
دکتر نعمت الله صفری فروشانی
استاد گروه تاریخ
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Nematollah Safari Forooshani
Professor History Group
Al-Mustafa International University
دکتر اسحاق طاهری سرتشنیزی
استاد
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Eshaq Taheri Sarteshnizi
Professor
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
آیت الله نجم الدین مروجی طبسی
آیت الله نجم الدین مروجی طبسی
استاد
Najmeddin Moraveji Tabasi
Professor
دکتر رضا مختاری
مدیر موسسه کتابشناسی شیعه
رشته تخصصی: فقه و اصول؛ کتابشناسی
Reza Mokhtari
Director of the Institute of Shia Bibliography
Specialist: Jurisprudence and principles; bibliography
دکتر محمدحسن نادم
استادیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فقه و اصول
Mohammad Hasan Nadem

University of Religions and Denominations
دکتر محمدهادی یوسفی غروی
استاد
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Mohammad Hadi Yousofi Qaravi
Professor
Specialist: history of Islam
کارشناس
سجاد توکلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۱