درباره نشریه
ISSN:
2248-589X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محسن فیضی
سردبیر:
دکتر مصطفی بهزادفر
دبیر تحریریه:
دکتر مهدی خاک زند
مدیر اجرایی:
دکتر مصطفی بهزادفر
کارشناس:
آناهیتا طباییان
با همکاری:
دانشگاه علم و صنعت ایران
تلفن:
021-77240540-9 ، داخلی: 3224،3206
دورنگار:
021-77240540-9 ، داخلی: 3224،3206
سایت اختصاصی:
www.isau.ir
نشانی:
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری، دبیر خانه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/11
مدیر مسئول
دکتر محسن فیضی
استاد دانشکده معماری و شهرساز
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری منظر
Mohsen Faizi
Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: Landscape Architecture
سردبیر
دکتر مصطفی بهزادفر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی شهری
Mostafa Behzadfar
Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Urban Design
دبیر تحریریه
دکتر مهدی خاک زند
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری منظر، معماری، معماری پایدار، طراحی محیط
Mehdi Khakzand
Associate Professor, School of Architecture and Environmental Design
Iran University of Science and Technology
Specialist: Landscape architecture, Architecture, Sustainable Architecture, Environmental Design
اعضای تحریریه
دکتر مهدی خاک زند
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری منظر، معماری، معماری پایدار، طراحی محیط
Mehdi Khakzand
Associate Professor, School of Architecture and Environmental Design
Iran University of Science and Technology
Specialist: Landscape architecture, Architecture, Sustainable Architecture, Environmental Design
دکتر حامد مظاهریان

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Hamed Mazaherian

University of Tehran
دکتر یوسف گرجی مهلبانی
استاد معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری، گرایش انرژی و ساختمان
Yousef Gorji Mahlabani
Professor, Architecture, Architecture Department, Faculty of Architecture & Urbanism
Imam Khomeini International University
دکتر محمدرضا بمانیان
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری
Mohammad reza Bemanian
Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: Architecture
دکتر فرشاد نوریان
دانشیار دانشکده شهرسازی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شهرسازی
Farshad Nourian
Associate Professor, School of Urban Planning and Design
University of Tehran
Specialist: Urban Planning
پاملا کریمی
پاملا کریمی

دکتر ایوب شریفی

Ayyoobb Sharifi

رحمان آذری

دکتر محمد طالقانی

احسان شریفی
احسان شریفی

دکتر مصطفی بهزادفر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی شهری
Mostafa Behzadfar
Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Urban Design
دکتر داراب دیبا
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر، معماری و شهرسازی
Darab Diba
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Art, Architecture and Urban Development
دکتر محسن فیضی
استاد دانشکده معماری و شهرساز
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری منظر
Mohsen Faizi
Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: Landscape Architecture
دکتر اصغر محمدمرادی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
Asghar Mohammad Moradi
Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
دکتر فرهنگ مظفر
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: دانشکده معماری و شهرسازی
Farhang Mozaffar
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: School of Architecture and Urban Development
دکتر غلامحسین معماریان
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Gholamhossein Memarian
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
دکتر هاشم هاشم نژاد
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری
Hashem Hashemnejad
Associate Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture
مدیر اجرایی
دکتر مصطفی بهزادفر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی شهری
Mostafa Behzadfar
Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Urban Design
کارشناس
آناهیتا طباییان
آناهیتا طباییان

دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری و شهرسازی
Anahita Tabaeian

Iran University of Science and Technology
Specialist: Architecture, Urban Design
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۰