درباره نشریه
ISSN:
2423-6330
eISSN:
2476-7115
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر محمد نبیونی
سردبیر:
دکتر فرخ قهرمانی نژاد
تلفن:
021-86072787
سایت اختصاصی:
nbr.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی
تهران، کرج: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه خوارزمی، دانشکدة علوم زیستی، تلفکس: 02634510005
صندوق پستی:
3587-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/19
مدیر مسئول
دکتر محمد نبیونی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم اعصاب - تکوین سیستم عصبی
Mohammad Nabiuni
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Neuroscience - Genesis of the nervous system
سردبیر
دکتر فرخ قهرمانی نژاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی
Farrokh Ghahremani Nejad
Professor
Kharazmi University
Specialist: Systematic vegetarian
اعضای تحریریه
دکتر مظفر شریفی

دکتر حمید اجتهادی
استاد زیست شناسی- علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زیست شناسی
Hamid Ejtehadi
Professor, Biological Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biological Sciences
دکتر مهرداد بهمنش

دکتر شهربانو عریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: بیولوژی، فیزیولوژی جانوری
Shahr Banoo Oryan
Professor
Kharazmi University
Specialist: Biology, animal physiology
دکتر محمدکاظم پریور
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین جانور، زیست شناسی سلولی تکوینی
Mohammad Kazem Parivar
Professor science and research Branch
Kharazmi University
Specialist: Animal devopmental biology, Developmental cell biology
دکتر محمدرضا زمانی
استاد تمام بیوتکنولوژی کشاورزی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mohammadreza Zamani
Full Professor, molecular biology
National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Agricultural Biotechnology
دکتر احمد مجد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین گیاهی، زیست شناسی، سیتولوژی و مورفوژنز گیاهی
Ahmad Majd
Professor
Kharazmi University
Specialist: Plant devopmental biology, biology, Plant cytology and morphogenesis
دکتر فرخ قهرمانی نژاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی
Farrokh Ghahremani Nejad
Professor
Kharazmi University
Specialist: Systematic vegetarian
دکتر علیرضا ساری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سیستماتیک جانوری
Alireza Sari
Professor
University of Tehran
Specialist: Animal biosystematics
دکتر حسن زارع مایوان
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: قارچ شناسی، زیست شناسی
Hassan Zare Maivan
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Mycology, biology
دکتر محمد نبیونی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم اعصاب - تکوین سیستم عصبی
Mohammad Nabiuni
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Neuroscience - Genesis of the nervous system
دکتر جواد حامدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Javad Hamedi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Microbiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۸