درباره نشریه
ISSN:
2423-6330
eISSN:
2476-7115
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر محمد نبیونی
سردبیر:
دکتر شهربانو عریان
مدیر اجرایی:
دکتر فرخ قهرمانی نژاد
مدیرداخلی:
دکتر هانیه جلالی
تلفن:
021-86072787
سایت اختصاصی:
nbr.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی
تهران، کرج: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه خوارزمی، دانشکدة علوم زیستی، تلفکس: 02634510005
صندوق پستی:
3587-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/01
مدیر مسئول
دکتر محمد نبیونی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم اعصاب - تکوین سیستم عصبی
Mohammad Nabiuni
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Neuroscience - Genesis of the nervous system
سردبیر
دکتر شهربانو عریان
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: بیولوژی، فیزیولوژی جانوری
Shahr Banoo Oryan
Professor, Kharazmi University
Specialist: Biology, animal physiology
هیات تحریریه
دکتر محسن شریفی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Mohsen Sharifi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant physiology
دکتر مظفر شریفی
دکتر شهربانو عریان
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: بیولوژی، فیزیولوژی جانوری
Shahr Banoo Oryan
Professor, Kharazmi University
Specialist: Biology, animal physiology
دکتر محمدکاظم پریور
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین جانور، زیست شناسی سلولی تکوینی
Mohammad Kazem Parivar
Professor, science and research Branch, Kharazmi University
Specialist: Animal devopmental biology, Developmental cell biology
دکتر محمدرضا زمانی
استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mohammad Reza Zamani
Professor, National Institute of Genetics and Biotechnology,
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Agricultural Biotechnology
دکتر احمد مجد
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین گیاهی، زیست شناسی، سیتولوژی و مورفوژنز گیاهی
Ahmad Majd
Professor, Kharazmi University
Specialist: Plant devopmental biology, biology, Plant cytology and morphogenesis
دکتر فرخ قهرمانی نژاد
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی
Farrokh Ghahremani Nejad
Professor, Kharazmi University
Specialist: Systematic vegetarian
دکتر علیرضا ساری
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سیستماتیک جانوری
Ali Reza Sari
Professor, University of Tehran
Specialist: Animal biosystematics
دکتر حسن زارع مایوان
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: قارچ شناسی، زیست شناسی
Hassan Zare Maivan
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Mycology, biology
دکتر محمد نبیونی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم اعصاب - تکوین سیستم عصبی
Mohammad Nabiuni
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Neuroscience - Genesis of the nervous system
دکتر جواد حامدی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Javad Hamedi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Microbiology
مدیر اجرایی
دکتر فرخ قهرمانی نژاد
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی
Farrokh Ghahremani Nejad
Professor, Kharazmi University
Specialist: Systematic vegetarian
مدیرداخلی
دکتر هانیه جلالی
استادیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین جانوری
Hanieh Jalali
Assistant Professor, Kharazmi University
Specialist: Animal devopmental biology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۹