درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر علی قاسمیان
مدیر مسئول:
دکتر علی قاسمیان
سردبیر:
دکتر حمیدرضا نوری
روابط عمومی:
احمد فانی ملکی
تلفن:
021-88538938
دورنگار:
021-88538938
سایت اختصاصی:
www.didehbancenter.com
نشانی:
تهران، *
سامانه پیام کوتاه:
5000241256
تاریخ به‌روزآوری: 1397/03/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۲