درباره نشریه
ISSN:
2345-5780
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی (انجمن ایرانی روانشناسی)
مدیر مسئول:
دکتر مهناز شاهقلیان
سردبیر:
دکتر محمدحسین عبداللهی
مدیر اجرایی:
ولی الله رمضانی
سایت اختصاصی:
jcp.khu.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان مفتح جنوبی، شماره 49، ساختمان سمیه، طبقه ششم، دفتر مجله روانشناسی شناختی
اشتراک:
پست الکترونیک:
jcp1392@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/15
مدیر مسئول
دکتر مهناز شاهقلیان
گروه آموزشی روانشناسی
Mahnaz Shahgholian

سردبیر
دکتر محمدحسین عبداللهی
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روان شناسی شناختی
Mohammad Hosein Abdollahi
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Kharazmi University
Specialist: psychology of human behavior
اعضای تحریریه
دکتر جواد صالحی فدردی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، روان شناسی بالینی و سلامت
Javad Salehi Fadardi
Professor Faculty of Education and Psychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Clinical Psychology, Clinical Psychology and Health
دکتر مهناز شاهقلیان
گروه آموزشی روانشناسی
Mahnaz Shahgholian

دکتر حمیدرضا پوراعتماد
استاد تمام پژوهشکده علوم شناختی و مغز
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hamidreza Pouretemad
Full Professor, Institute for Cognitive and Brain Science
Shahid Beheshti University
دکتر حسین زارع

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

Payame Noor University
دکتر محمدحسین عبداللهی
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روان شناسی شناختی
Mohammad Hosein Abdollahi
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Kharazmi University
Specialist: psychology of human behavior
دکتر محمدنقی فراهانی
استاد تمام روان شناسی شخصیت گروه روان شناسی/موسسه تحقیقات تربیتی روان شناختی و اجتماعی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی شخصیت
Mohammad Naghi Farahani
Full Professor, psychology
Kharazmi University
Specialist: personality psychology
دکتر رضا کرمی نوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Reza Kormi Nouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
دکتر علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Alireza Moradi
Professor Department of Clinical Psychology
Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
مدیر اجرایی
ولی الله رمضانی
استادیار روانشناسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی
Valiollah Ramezani
Assistant Professor, psychology
Kharazmi University
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۸