درباره نشریه
ISSN:
2345-5780
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی (انجمن ایرانی روانشناسی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدنقی فراهانی
سردبیر:
دکتر محمدحسین عبداللهی
مدیر اجرایی:
ولی الله رمضانی
تلفن:
026-34579600 ، داخلی: 2744
سایت اختصاصی:
jcp.khu.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان مفتح جنوبی، شماره 49، ساختمان سمیه، طبقه ششم، دفتر مجله روانشناسی شناختی
اشتراک:
پست الکترونیک:
jcp1392@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/03
مدیر مسئول
دکتر محمدنقی فراهانی
استاد گروه روان شناسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی شخصیت
Mohammad Naghi Farahani
Professor Department of Psychology
Kharazmi University
Specialist: personality psychology
سردبیر
دکتر محمدحسین عبداللهی
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روان شناسی شناختی
Mohammad Hosein Abdollahi
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Kharazmi University
Specialist: psychology of human behavior
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا پوراعتماد
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hamidreza Pouretemad
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
دکتر حسین زارع

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

Payame Noor University
دکتر اسماعیل سعدی پور
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی
Esmaeil Sadipour
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر محمدحسین عبداللهی
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روان شناسی شناختی
Mohammad Hosein Abdollahi
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Kharazmi University
Specialist: psychology of human behavior
دکتر محمدنقی فراهانی
استاد گروه روان شناسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی شخصیت
Mohammad Naghi Farahani
Professor Department of Psychology
Kharazmi University
Specialist: personality psychology
دکتر رضا کرمی نوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Reza Kormi Nouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
دکتر علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Alireza Moradi
Professor Department of Clinical Psychology
Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
دکتر مرتضی منطقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روان شناسی عمومی
Mortez Manteghi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: General psychology
مدیر اجرایی
ولی الله رمضانی

رشته تخصصی: روانشناسی
Valiollah Ramezani

Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۲