درباره نشریه
ISSN:
2423-429x
eISSN:
2476-7182
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر عبدالحسین مدنی
سردبیر:
دکتر عبدالحسین مدنی
معاون سردبیر:
دکتر مهدی زارع
مدیر اجرایی:
دکتر موسی سلیمانی احمدی
مدیرداخلی:
فایقه زارعی
تلفن:
076-33338583
076-33336202
سایت اختصاصی:
jpm.hums.ac.ir
نشانی:
بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، جنب بیمارستان شهیدمحمدی، انتهای کوچه بوستان دهم، دانشکده بهداشت
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/30
مدیر مسئول
دکتر عبدالحسین مدنی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی ، بهداشت عمومی
Abdoulhossain Madani
Associate Professor School of Health
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Public Health
معاون سردبیر
دکتر مهدی زارع
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، بهداشت حرفه ای
Mehdi Zare
Associate Professor School of Health
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health, Occupational Health
سردبیر
دکتر عبدالحسین مدنی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی ، بهداشت عمومی
Abdoulhossain Madani
Associate Professor School of Health
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Public Health
اعضای تحریریه
دکتر علی مختارپور
استادیار
رشته تخصصی: پاتولوژی
Ali Mokhtar Pour
Assistant Professor
Specialist: Pathology
دکتر اسرا تاجیک
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: تغذیه و رژیم غذایی، تغذیه جامعه
Asra Tajik
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition and Diet, community nutrition
دکتر ساره دشتی
استادیار
Sareh Dashti
Assistant Professor
دکتر سید حسین داوودی
دانشیار دانشکده تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: تغذیه، علوم تغدیه و صنایع غذایی
Seyyed Hossain Davoodi
Associate Professor School of Nutrition
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition, Nutrition Sciences and Food Industry
دکتر محمد اسدپورپیران فر
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش بهداشت، خدمات بهداشت وارتقاء سلامت
Mohammad Asadpour Piranfar
Assistant Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health education, health services and health promotion
دکتر تیمور آقاملایی
استاد گروه آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت ، بهداشت عمومی
Teymur Aghamollaei
Professor Department of Health Education
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Health Education, Public Health
دکتر حبیب الله ترکی
دکتر حبیب الله ترکی

Habibollah Turki

دکتر پریوش داوودیان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Parivash Davoodian

Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر کاووس دیندارلو
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Kavoos Din Dar Loo
Associate Professor School of Health
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر احمد رئیسی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Raeesi
Associate Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical entomology
دکتر مهدی زارع
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، بهداشت حرفه ای
Mehdi Zare
Associate Professor School of Health
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health, Occupational Health
دکتر موسی سلیمانی احمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
Moussa Soleimani Ahmadi
Associate Professor
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Medical insecticide and fight against carriers
دکتر عباس شهبازی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: انگل شناسی و قارچ شناسی
Abbas Shah Bazi
Professor medical School
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology and mycology
دکتر علی علیزاده
دکتر علی علیزاده

Ali Ali ZAdeh

دکتر عبدالحسین مدنی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی ، بهداشت عمومی
Abdoulhossain Madani
Associate Professor School of Health
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Public Health
دکتر سید غفور موسوی
استاد ،دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Seyyed Ghafur Mousavi
Associate Professor ,medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
دکتر رضا وزیری نژاد
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، پزشکی اجتماعی
Reza Vazirinejad
Professor medical School
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Social Medicine
دکتر کورش هلاکویی نایینی
استاد اپیدمیولوژی، رییس ایستگاه تحقیقات بهداشتی بندر عباس
Kourosh Holakouie Naieni

ویراستارفارسی
دکتر موسی سلیمانی احمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
Moussa Soleimani Ahmadi
Associate Professor
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Medical insecticide and fight against carriers
ویراستار انگلیسی
دکتر مهدی زارع
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، بهداشت حرفه ای
Mehdi Zare
Associate Professor School of Health
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health, Occupational Health
مدیر اجرایی
دکتر موسی سلیمانی احمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
Moussa Soleimani Ahmadi
Associate Professor
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Medical insecticide and fight against carriers
مدیرداخلی
فایقه زارعی
فایقه زارعی

Faegheh Zarei

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۵