درباره نشریه
ISSN:
2423-429x
eISSN:
2476-7182
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر عبدالحسین مدنی
سردبیر:
دکتر مهدی زارع
مدیر اجرایی:
دکتر موسی سلیمانی احمدی
مدیرداخلی:
فایقه زارعی
ویراستار فارسی:
دکتر موسی سلیمانی احمدی
تلفن:
076-33338583
076-33336202
سایت اختصاصی:
jpm.hums.ac.ir
نشانی:
بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، جنب بیمارستان شهیدمحمدی، انتهای کوچه بوستان دهم، دانشکده بهداشت
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/30
مدیر مسئول
دکتر عبدالحسین مدنی
استاد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت، پژوهشکده سلامت هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی ، بهداشت عمومی
Abdoulhossain Madani
Professor, Epidemiology, Social Determinants in Health Promotion Research Center, Hormozgan Health Institute
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Public Health
سردبیر
دکتر مهدی زارع

Mehdi Zare

اعضای تحریریه
دکتر علی مختارپور
استادیار
رشته تخصصی: پاتولوژی
Ali Mokhtar Pour
Assistant Professor
Specialist: Pathology
دکتر اسرا تاجیک
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: تغذیه و رژیم غذایی، تغذیه جامعه
Asra Tajik
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition and Diet, community nutrition
دکتر ساره دشتی
استادیار
Sareh Dashti
Assistant Professor
دکتر سید حسین داوودی
دانشیار دانشکده تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: تغذیه، علوم تغدیه و صنایع غذایی
Seyyed Hossain Davoodi
Associate Professor School of Nutrition
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition, Nutrition Sciences and Food Industry
دکتر کورش هولاکویی نائینی

دکتر علی موصلی

دکتر نوشین تقی نژاد

دکتر محمد اسدپور
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش بهداشت، خدمات بهداشت وارتقاء سلامت
Mohammad Asadpour
Assistant Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health education, health services and health promotion
دکتر احمد رئیسی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Raeesi
Associate Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical entomology
دکتر موسی سلیمانی احمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
Moussa Soleimani Ahmadi
Associate Professor
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Medical insecticide and fight against carriers
دکتر عباس شهبازی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: انگل شناسی و قارچ شناسی
Abbas Shah Bazi
Professor medical School
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology and mycology
دکتر رضا وزیری نژاد
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، پزشکی اجتماعی
Reza Vazirinejad
Professor medical School
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Social Medicine
دکتر کورش هلاکویی نایینی
استاد اپیدمیولوژی، رییس ایستگاه تحقیقات بهداشتی بندر عباس
Kourosh Holakouie Naieni

ویراستار فارسی
دکتر موسی سلیمانی احمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
Moussa Soleimani Ahmadi
Associate Professor
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Medical insecticide and fight against carriers
مدیر اجرایی
دکتر موسی سلیمانی احمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
Moussa Soleimani Ahmadi
Associate Professor
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Medical insecticide and fight against carriers
مدیرداخلی
فایقه زارعی

Fayegheh Zareei

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۴