درباره نشریه
ISSN:
2423-429x
eISSN:
2476-7182
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر عبدالحسین مدنی
سردبیر:
دکتر عبدالحسین مدنی
معاون سردبیر:
دکتر مهدی زارع
مدیر اجرایی:
دکتر موسی سلیمانی احمدی
مدیرداخلی:
فایقه زارعی
تلفن:
076-33338583
076-33336202
سایت اختصاصی:
jpm.hums.ac.ir
نشانی:
بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی، جنب بیمارستان شهیدمحمدی، انتهای کوچه بوستان دهم، دانشکده بهداشت
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/31
مدیر مسئول
عبدالحسین مدنی
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی ، بهداشت عمومی
Abdoul Hossain Madani
Associate Professor, School of Health, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Public Health
معاون سردبیر
مهدی زارع
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، بهداشت حرفه ای
Mehdi Zare
Associate Professor, School of Health, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health, Occupational Health
سردبیر
عبدالحسین مدنی
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی ، بهداشت عمومی
Abdoul Hossain Madani
Associate Professor, School of Health, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Public Health
هیات تحریریه
علی مختارپور
استادیار
رشته تخصصی: پاتولوژی
Ali Mokhtar Pour
Assistant Professor,
Specialist: Pathology
اسرا تاجیک
استادیار
رشته تخصصی: تغذیه و رژیم غذایی
Asra Tajik
Assistant Professor,
Specialist: Nutrition and Diet
دکتر ساره دشتی
ساره دشتی
استادیار
Sareh Dashti
Assistant Professor,
سیدحسین داوودی
دانشیار دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: تغذیه، علوم تغدیه و صنایع غذایی
Seyyed Hossain Davoodi
Associate Professor, School of Nutrition, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition, Nutrition Sciences and Food Industry
محمد اسدپور
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت، خدمات بهداشت وارتقاء سلامت
Mohammad Asad Pour
Assistant Professor, medical School, Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Health education, health services and health promotion
تیمور آقاملایی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت ، بهداشت عمومی
Teymur Agha Mollaei
Professor, School of Health, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Health Education, Public Health
دکتر حبیب الله ترکی
حبیب الله ترکی
Habibollah Turki
پریوش داوودیان
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Parivash Davoodian
Hormozgan University Of Medical Sciences
کاووس دیندارلو
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Kavoos Din Dar Loo
Associate Professor, School of Health, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
احمد رئیسی
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Raeesi
Associate Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical entomology
مهدی زارع
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، بهداشت حرفه ای
Mehdi Zare
Associate Professor, School of Health, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health, Occupational Health
موسی سلیمانی احمدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
Moussa Soleimani Ahmadi
Associate Professor, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Medical insecticide and fight against carriers
عباس شهبازی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: انگل شناسی و قارچ شناسی
Abbas Shah Bazi
Professor, medical School, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology and mycology
دکتر علی علیزاده
علی علیزاده
Ali Ali ZAdeh
عبدالحسین مدنی
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی ، بهداشت عمومی
Abdoul Hossain Madani
Associate Professor, School of Health, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Public Health
سیدحمید موسوی
دانشیار ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: گوارش بالغین، داخلی
Seyyed Hamid Mousavi
Associate Professor, ,medical School, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Adult digestive, internal
رضا وزیری نژاد
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، پزشکی اجتماعی
Reza Vaziri Nejad
Professor, medical School, Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Social Medicine
کوروش هلاکویی نائینی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، امارو اپیدمیولوژی
Kourosh Holakouie Naieni
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Emi Epidemiology
ویراستارفارسی
موسی سلیمانی احمدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
Moussa Soleimani Ahmadi
Associate Professor, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Medical insecticide and fight against carriers
ویراستار انگلیسی
مهدی زارع
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، بهداشت حرفه ای
Mehdi Zare
Associate Professor, School of Health, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health, Occupational Health
مدیر اجرایی
موسی سلیمانی احمدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
Moussa Soleimani Ahmadi
Associate Professor, Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Medical insecticide and fight against carriers
مدیرداخلی
فایقه زارعی
فایقه زارعی
Faegheh Zarei
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۹