درباره نشریه
eISSN:
2383-4544
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدیر مسئول:
دکتر شهراد تاج الدینی
سردبیر:
دکتر شهراد تاج الدینی
مدیرداخلی:
دکتر الهام شریف پور
ویراستار انگلیسی:
دکتر امین بیگ زاده
صفحه آرا:
حافظ محمدحسن زاده
تلفن:
034-32268061
سایت اختصاصی:
www.jept.ir
نشانی:
کرمان، چهار راه طهماسب آباد، ابتدای بلوار جهاد، ابتدای خیابان ابن سینا، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ، کدپستی: 7819813159
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/03
مدیر مسئول
دکتر شهراد تاج الدینی
استادیار
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی ، متخصص طب اورژانس
Shahrad Tajoddini
Assistant Professor
Specialist: Clinical Toxicologist, Emergency Medicine Specialist
سردبیر
دکتر شهراد تاج الدینی
استادیار
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی ، متخصص طب اورژانس
Shahrad Tajoddini
Assistant Professor
Specialist: Clinical Toxicologist, Emergency Medicine Specialist
اعضای تحریریه
Mahesh Chand Meena

Specialist: Forensic Medicine & Toxicology
Naima Rhalem
Toxicologist
Godfrey M.Rwegerera

Specialist: Internal Medicine
دکتر صمد شمس وحدتی
استاد
Samad Shams Vahdati

دکتر مریم وهاب زاده
استادیار مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی سم شناسی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مسمومیت ها و سم شناسی بالینی
Maryam Vahabzadeh
Assistant Professor Toxicology Medical Toxicology Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology, Poisonings and Clinical Toxicology
دکتر بیتا دادپور
استادیار مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب داخلی، سم شناسی بالینی
Bita Dadpour
Assistant Professor Medical Toxicology Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Clinical Toxicology
دکتر شهراد تاج الدینی
استادیار
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی ، متخصص طب اورژانس
Shahrad Tajoddini
Assistant Professor
Specialist: Clinical Toxicologist, Emergency Medicine Specialist
Haldun Akoğlu
Associate Professor
Specialist: Emergency Medicine
Bore Bakota
Bore Bakota
Professor
Specialist: Trauma and Acute Care Surgery
Ashish Bhalla
Associate Professor Institute of Medical Education and Research, Department of Internal Medicine, Chandigarh, India
Specialist: Internal Medicine, Medical Toxicology
Fazle Rabbi Chowdhury

Specialist: Internal Medicine, Tropical and Infectious Disease, Clinical Toxicology
Timothy Craig Hardcastle

Specialist: Surgery
Arzu Denizbasi
Professor
Specialist: Emergency Medicine
Nada Hassan Ahmed A-Rahman
Associate Professor
Specialist: Internal Medicine
دکتر کیهان گلشنی
استادیار
رشته تخصصی: پزشکی اورژانس
Keihan Golshani
Assistant Professor
Specialist: Emergency Medicine
دکتر محمد جلیلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اورژانس
Mohammad Jalili
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر حسین کلانتری
استادیار
رشته تخصصی: پزشکی اورژانس
Hossein Kalantari
Assistant Professor
Specialist: Emergency Medicine
دکتر محمد کلانتری میبدی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: طب اورژانس
Mohammad Kalantari Meibodi

Shiraz University of Medical Sciences
Bruno Megarbane
Professor Universite Paris
Specialist: Clinical Toxicology, Critical Care
دکتر نوذر نخعی
استاد پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Nouzar Nakhaee
Professor, Community Medicine, Health Services Management Research Center
Kerman University of Medical Sciences
Nurettin Özgür Doğan
Assistant Professor
Specialist: Emergency Medicine
Michael Okello

Stephan Rinnert
Professor
Specialist: Clinical Emergency Medicine
دکتر حمیدرضا ریحانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی اورژانس
Hamid Reza Reihani
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر شاهین شادنیا
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی
Shahin Shadnia
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology
دکتر حمید شکوهی
دانشیار
رشته تخصصی: طب اورژانس
Hamid Shokoohi
Associate Professor
Specialist: Emergency Medicine
دکتر شهریار زهتابچی

Shahriar Zehtabchi

دکتر کامبیز معصومی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: پزشکی اورژانس
Kambiz Masoum
Assistant Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
ویراستار انگلیسی
دکتر امین بیگ زاده

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی، ویرایش زبان انگلیسی ، آموزش پزشکی
Amin Beigzadeh

Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education, English Language Editing, Medical Education
مدیرداخلی
دکتر الهام شریف پور

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: کتابخانه پزشکی و علوم اطلاعات و روزنامه نگاری پزشکی
Elham sharifpoor

Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Library and Information Sciences & Medical Journalism
صفحه آرا
حافظ محمدحسن زاده

Hafez Mohammadhassanzadeh

Specialist: Page Designing & ePUB Production
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۶