درباره نشریه
ISSN:
2118-2383
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه بزازان
سردبیر:
مهدی پدرام
کارشناس:
اعظم امیری خواه
تلفن:
021-88212578
دورنگار:
021-88212578
سایت اختصاصی:
edp.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان شیخ بهایی شمالی، دانشگاه الزهرا (س) ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دفتر نشریات، ، کدپستی: 1993893973
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/20
مدیر مسئول
دکتر فاطمه بزازان
دانشیار گروه اقتصاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: برنامه ریزی توسعه اقتصادی
Fatemeh Bazzazan
Associate Professor, Department of Economics
University of Alzahra
Specialist: Economic Development Planning
سردبیر
مهدی پدرام
استاد
دانشگاه الزهرا
Mahdi Pedram
Professor
University of Alzahra
Specialist: Economics
اعضای تحریریه
دکتر محمدحسین پورکاظمی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضیات برای اقتصاد
Mohammad Hossein Pourkazemi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Mathematics for the economy
دکتر یدالله دادگر
استاد اقتصاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Yadollah Dadgar
Professor, Economic department, Beheshty university
Shahid Beheshti University
Specialist: economics
دکتر حسین راغفر
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد نظری و علوم بانکی، اقتصاد خرد، اقتصاد خرد، اقتصاد نظری و علوم بانکی
Hosein Raghfar
Professor
University of Alzahra
Specialist: Microeconomics, Theoretical Economics and Banking Sciences
دکتر علی فریدزاد
دانشیار دانشکده اقتصاد، گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد مخاطره، تحلیل داده-ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی، تعادل عمومی، اقتصاد سنجی، مدلسازی اقتصادی، برنامه ریزی اقتصادی
Ali Faridzad
Associate Professor, Department of Energy, Agriculture and Environmental Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Energy Economics, Economic Planning, Input-Output Analysis, Social Accounting Matix, Economic Modeling, General Equilibrium
دکتر میرحسین موسوی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد
محمدرضا فرزانگان
استاد دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Farzanegan
Professor Philips-Universitaet Marburg
Specialist: Economics
دکتر محمدقلی یوسفی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Gholi Yousefi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر حسین اصغرپور
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Hossein Asgharpur
professor
University of Tabriz
مهدی پدرام
استاد
دانشگاه الزهرا
Mahdi Pedram
Professor
University of Alzahra
Specialist: Economics
کارشناس
اعظم امیری خواه

دانشگاه الزهرا
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۵