درباره نشریه
eISSN:
2345-5004
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر محمود رفیعیان
مدیر مسئول:
دکتر محمود رفیعیان
سردبیر:
دکتر مجید اسدی سامانی
سردبیر:
دکتر محمود رفیعیان
جانشین سردبیر:
دکتر هدایت الله شیرزاده
مدیر اجرایی:
دکتر مجید اسدی سامانی
تلفن:
038-33346692
دورنگار:
038-33346692
سایت اختصاصی:
www.herbmedpharmacol.com
تلفن همراه:
09131811842
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/05
صاحب امتیاز
دکتر محمود رفیعیان
استاد گروه فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Mahmoud Rafieian
Professor Department of Pharmacology
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology, Medical Plants
مدیر مسئول
دکتر محمود رفیعیان
استاد گروه فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Mahmoud Rafieian
Professor Department of Pharmacology
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology, Medical Plants
سردبیر
دکتر مجید اسدی سامانی
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Majid Asadi Samani
Cellular and Molecular Research Center
Shahrekord University of Medical Sciences
دکتر محمود رفیعیان
استاد گروه فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Mahmoud Rafieian
Professor Department of Pharmacology
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology, Medical Plants
جانشین سردبیر
دکتر هدایت الله شیرزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Hedayatollah Shirzad
Professor Faculty of Medicine
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Medical Immunology
اعضای تحریریه
Munther J Hussain
Professor Institute of Liver Studies, King's College London, London, United Kingdom.
Mario Giorgi
Professor Pharmacology and Toxicology Division, Department of Veterinary Sciences, University of Pisa, Italy.
Specialist: Pharmacology and Toxicology
Robert Sewell
Professor Director of Dip. Clin. Res., Welsh School of Pharmacy, Cardiff University, United Kingdom.
Specialist: Pharmacology
دکتر انورالحسن گیلانی
استاد
رشته تخصصی: داروشناسی
Anwarol Hassan Gilani
Professor
Specialist: Pharmacology
Lucinda Villaescusa Castillo
Professor Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, University of Alcala, Madrid, Spain.
Adam Matkowski
Professor Pharmaceutical Sciences, Department of Pharmaceutical Biology and Biotechnology, Medical University of Wroclaw, Wroclaw, Poland.
Specialist: Pharmaceutical Sciences
دکتر محمد سعید حیدرنژاد
دانشیار گروه زیست شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Mohammad Saeed Heydar Nejad
Associate Professor Department of Biology
Shahrekord University of Medical Sciences
Bernath Jeno
Professor Department of Medicinal and Aromatic Plants, Corvinus University of Budapest, Hungary.
دکتر سعید جورتانی
دانشیار
رشته تخصصی: آسیب شناسی و آزمایشگاه پزشکی
Saeed A.Jortani
Associate Professor
Specialist: Pathology & Laboratory Medicine
دکتر سعید عباسی ملکی
استاد گروه فارماکولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Saeid Abbasi Maleki
professor Department of Pharmacology
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Pharmacology
Lyle Craker
Professor Medicinal Plants Program, University of Massachusetts, Amherst, Ma, 01003, USA.
Specialist: Medicinal and Aromatic Plants
ویراستار انگلیسی
دکتر محمد سعید حیدرنژاد
دانشیار گروه زیست شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Mohammad Saeed Heydar Nejad
Associate Professor Department of Biology
Shahrekord University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر مجید اسدی سامانی
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Majid Asadi Samani
Cellular and Molecular Research Center
Shahrekord University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۹