درباره نشریه
ISSN:
2383-3823
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و صنعت ایران
مدیر مسئول:
دانشگاه علم و صنعت ایران (معاونت پژوهشی)
سردبیر:
دکتر محمودمهرداد شکریه
تلفن:
021-77240223
دورنگار:
021-77240223
سایت اختصاصی:
jstc.iust.ac.ir
نشانی:
تهران، نارمک، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، معاونت پژوهشی، ، کدپستی: 1684613114
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/16
سردبیر
دکتر محمودمهرداد شکریه
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Mehrdad Shokrieh
Professor School of Mechanical Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: mechanical engineering
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدرضا خلیلی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Khalili
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر جلیل رضایی پژند
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه فردوسی مشهد
Jalil Rezaee Pajand
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مجیدرضا آیت اللهی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک ایران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مکانیک جامدات
Majid Reza Ayatollahi
Professor School of Mechanical Engineering Iran
Iran University of Science and Technology
Specialist: Solid Mechanics
دکتر رضا باقری
استاد دانشکده مهندسی و علم مواد
رشته تخصصی: خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها - کامپوزیتهای زمینه پلیمری
Reza Bagheri
Professor Faculty of Engineering and Materials Science
Specialist: Physical and Mechanical Properties of Polymers - Polymeric Composites
دکتر محمدحسین بهشتی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: Polymer Engineering
Mohammad Hosain Beheshty
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Polymer Engineering, Polymer Composites
دکتر حسین حسینی تودشکی
استاد مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Hossein Hosseini Toudeshky
Professor aerospace engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: aerospace engineering
دکتر شاهرخ حسینی هاشمی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
Shah Rokh Hoseini Hashemi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
دکتر حمیدرضا رضایی
استاد دانشکده مهندسی مواد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
HAmid Reza Rezaei
Professor Faculty of Material Engineering
Specialist: Materials Engineering
دکتر محمدزمان کبیر
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mohammad Zaman Kabir
Professor Faculty of Civil Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر فتح الله طاهری بهروز
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
Fathollah Taheri Behrooz
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
دکتر فرهاد گلستانی فرد
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Farhad Golestani Fard
Professor Faculty of Material Engineering، School of Metallurgy and Materials Engineering
Iran University of Science and Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۱