درباره نشریه
ISSN:
2383-3823
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و صنعت ایران
مدیر مسئول:
دانشگاه علم و صنعت ایران (معاونت پژوهشی)
سردبیر:
دکتر محمودمهرداد شکریه
تلفن:
021-77240223
دورنگار:
021-77240223
سایت اختصاصی:
jstc.iust.ac.ir
نشانی:
تهران، نارمک، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، معاونت پژوهشی، ، کدپستی: 1684613114
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/11
سردبیر
محمودمهرداد شکریه
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Mehrdad Shokrieh
Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: mechanical engineering
هیات تحریریه
سیدمحمدرضا خلیلی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Khalili
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: mechanical engineering
جلیل رضایی پژند
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
Jalil Rezaee Pajand
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
مجیدرضا آیت اللهی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک ایران
رشته تخصصی: مکانیک جامدات
Majid Reza Ayatollahi
Professor, School of Mechanical Engineering Iran, Iran University of Science and Technology
Specialist: Solid Mechanics
رضا باقری
استاد دانشکده مهندسی و علم مواد
رشته تخصصی: خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها - کامپوزیتهای زمینه پلیمری
Reza Bagheri
Professor, Faculty of Engineering and Materials Science,
Specialist: Physical and Mechanical Properties of Polymers - Polymeric Composites
محمدحسین بهشتی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mohammad Hosein Beheshti
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran, Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: مهندسي پليمر
حسین حسینی تودشکی
استاد مهندسی هوافضا
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Hossein Hosseini Toudeshky
Professor, aerospace engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: aerospace engineering
شاهرخ حسینی هاشمی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
Shah Rokh Hoseini Hashemi
Professor, Faculty of Mechanical Engineering,
حمیدرضا رضایی
استاد دانشکده مهندسی مواد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
HAmid Reza Rezaei
Professor, Faculty of Material Engineering,
Specialist: Materials Engineering
محمدزمان کبیر
استاد دانشکده مهندسی عمران
Mohammad Zaman Kabir
Professor, Faculty of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
فتح الله طاهری بهروز
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
Fathollah Taheri Behrooz
Associate Professor, Faculty of Mechanical Engineering,
فرهاد گلستانی فرد
استاد دانشکده مهندسی مواد
Farhad Golestani Fard
Professor, Faculty of Material Engineering، School of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۳