درباره نشریه
ISSN:
2588-3496
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر محسن بهشتی سرشت
سردبیر:
دکتر علیرضا ملایی توانی
مدیر اجرایی:
دکتر سید محمود سادات بیدگلی
مدیرداخلی:
نرجس ارجمند
ویراستار فارسی:
سید مهدی بیدگلی
تلفن:
021-51085079
دورنگار:
021-51085079
سایت اختصاصی:
tarikhname.ri-khomeini.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه تهران - قم، حرم مطهر حضرت امام خمینی (س) ، ساختمان پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، ، کدپستی: 1815163111
صندوق پستی:
134-18155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/17
مدیر مسئول
دکتر محسن بهشتی سرشت

سردبیر
دکتر علیرضا ملایی توانی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Reza Mollaee Tavani
Associate Professor Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: history
اعضای تحریریه
دکتر فاطمه طباطبایی
دانشیار
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Fatemeh Tabatabai
Associate Professor
Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
Specialist: Islamic mysticism
دکتر غلامحسین زرگری نژاد
دانشیار پژوهشکده تاریخ اسلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ قاجار و معاصر ایران
Gholam Hosein Zargarinejad
Associate Professor Institute of Islamic History
University of Tehran
Specialist: History of Qajar and Contemporary Iran
دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor History
Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
دکتر مرتضی نورایی
استاد تاریخ، تاریخ، دانشکده ادبیات
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران
Morteza Nouraei
Professor, history, Department of literature
University of Isfahan
Specialist: Contemporary History of Iran
دکتر محسن بهشتی سرشت

دکتر اسماعیل حسن زاده
دانشیار گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Esmaeil Hassan Zadeh
Associate Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: History of Iran
دکتر علیرضا ملایی توانی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Reza Mollaee Tavani
Associate Professor Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: history
حسن حضرتی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ عثمانی و خاورمیانه
Hassan Hazrati

University of Tehran
دکتر حمید بصیرت منش

دکتر سید محمود سادات بیدگلی
استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Seyyed Mahmood Sadat Bidgoli
Assistant Professor, Imam Khomeini Research Center and Islamic Revolution
Specialist: history
ویراستار فارسی
سید مهدی بیدگلی
سید مهدی بیدگلی

مدیر اجرایی
دکتر سید محمود سادات بیدگلی
استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Seyyed Mahmood Sadat Bidgoli
Assistant Professor, Imam Khomeini Research Center and Islamic Revolution
Specialist: history
مدیرداخلی
نرجس ارجمند

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۷