درباره نشریه
ISSN:
2423-7728
eISSN:
2538-2551
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر رضامراد صحرایی
سردبیر:
دکتر سید محمد دبیرمقدم
دبیراجرایی:
سید احمد آقاجان زاده
ویراستار انگلیسی:
وحید پناه زاده شورگلی
تلفن:
021-88683705
021-88692345-49 ، داخلی: 161
دورنگار:
021-88683705
021-88692345-49 ، داخلی: 161
سایت اختصاصی:
ls.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، روبروی دانشگاه امام صادق، خیابان علامه طباطبائی جنوبی، نبش حق طلب دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، گروه زبان شناسی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/31
مدیر مسئول
دکتر رضامراد صحرایی
دانشیار گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان شناسی
Reza Morad Sahraee
Associate Professor, General Linguistics, Department of Linguistics, Literature and Foreign Languages Faculty
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
سردبیر
دکتر سید محمد دبیرمقدم
استاد دانشکده زبانهای فارسی و خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mohammad Dabir Moghaddam
Professor Faculty of Farsi and Foreign Languages
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
اعضای تحریریه
زهره زرشناس
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی.پژوهشکده زبانشناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ایرن شناسی ، زبان و ادبیات سغدی، زبان و ادبیات اوستایی، زبان و ادبیات مانوی شامل فارسی میانه و پهلوی اشکانی
Zohreh Zarshenas
Professor, Old and Middle Iranian Languages and Culture
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Iranian Studies, Sogdian Language & literature, Avestan Language & literature, Manichean Middle persian & Parthian Language & literature
دکتر احمد صفار مقدم
استاد گروه زبان شناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی، آزوفا: آموزش زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به غیر فارسی زبانان
Ahmad Saffar Moqaddam
Professor, Linguistics of Department
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Public Linguistics, AZOFA
دکتر فریده حق بین
دانشیار دانشکده ادبیات گروه زبان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی کاربردی
Farideh Haghbin
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Applied Linguistics
دکتر شهلا رقیب دوست
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی (عصب شناسی و روانشناسی زبان)
Shahla Raghibdoost
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics, Linguistics (Neurology and Psychology of Language)
دکتر ویدا شقاقی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Vida Shaghaghi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Public Linguistics
دکتر رضامراد صحرایی
دانشیار گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان شناسی
Reza Morad Sahraee
Associate Professor, General Linguistics, Department of Linguistics, Literature and Foreign Languages Faculty
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر کوروش صفوی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
kurosh Safavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر امید طبیب زاده
استاد تمام زبانشناسی همگانی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Omid Tbibzadeh
Full Professor, General linguistics
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Universal linguistics
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
دکتر ارسلان گلفام
دانشیار گروه زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبانشناسی
Arsalan Golfam
Associate Professor, DEPATMENT OF LINGUISTICS
Tarbiat Modares University
Specialist: Linguistics
دکتر گلناز مدرسی قوامی
دانشیار زبان‌شناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان شناسی
Golnaz Modarresi Ghavami
Associate Professor, Linguistics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر مهدی مشکوه الدینی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: mehdidini[at]um.ac.ir
Mehdi Meshkatoddini
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Linguistics
دکتر مجتبی منشی زاده
دانشیار گروه زبانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Mojtaba Mobshi Zadeh
Associate Professor Department of Linguistics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
ویراستار انگلیسی
وحید پناه زاده شورگلی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Vahid Panah Zafeh Shour Goli

Specialist: English literature
دبیراجرایی
سید احمد آقاجان زاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۱