درباره نشریه
ISSN:
2476-3861
eISSN:
2476-4256
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی
سردبیر:
دکتر داریوش نوروزی
مدیر اجرایی:
دکتر حمیدرضا مقامی
ویراستار انگلیسی:
دکتر فاطمه جعفرخانی
سایت اختصاصی:
jti.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/02
مدیر مسئول
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی
استاد تمام
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فن‏‎آوری آموزشی، علوم تربیتی (فناوری آموزشی)
Esmaeil Zaraii Zavaraki
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational technology, Educational Sciences (Educational Technology)
سردبیر
دکتر داریوش نوروزی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: تکنولوژی سیستم‎های آموزشی
Dariush Noroozi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Systems Technology
اعضای تحریریه
دکتر حسن رستگارپور
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت (تکنولوژی آموزشی)
Hasan Rastegarpoor
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Education (Educational Technology)
دکتر سید رسول عمادی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
دکتر محمدعلی رستمی نژاد
دانشیار فناوری آموزشی، گروه علوم تربیتی
دانشگاه بیرجند
Mohammad Ali Rostaminezhad
Associate Professor, educational technology department of education
University of Birjand
دکتر جواد حاتمی
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی- طراحی آموزشی - مطالعات برنامه درسی
Javad Hatami

Specialist: Educational Technology, Instructional Design - Curriculum Studies
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی
استاد تمام
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فن‏‎آوری آموزشی، علوم تربیتی (فناوری آموزشی)
Esmaeil Zaraii Zavaraki
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational technology, Educational Sciences (Educational Technology)
دکتر بی بی عشرت زمانی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: آموزش و پرورش
Bibi Eshrat Zamani
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Education
دکتر خدیجه علی آبادی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Khadijeh Ali Abadi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر هاشم فردانش
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، روانشناسی و تکنولوژی آموزشی
Hashem Fardanesh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Education, Psychology and educational technology
دکتر فرخنده مفیدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: آموزش و پرورش
Farkhondeh Mofidi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Education
دکتر داریوش نوروزی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: تکنولوژی سیستم‎های آموزشی
Dariush Noroozi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Systems Technology
دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی، برنامه ریزی آموزشی
Mohammadreza Nili Ahmadabadi
Associate Professor, dep of Education
University of Isfahan
Specialist: Educational planning & Curriculum
ویراستار انگلیسی
دکتر فاطمه جعفرخانی

Fatemeh Jafarkhani

مدیر اجرایی
دکتر حمیدرضا مقامی
استادیار گروه تکنولوژی آموزشی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: تکنولوژی آموزشی
Hamid Reza Maghami
Assistant Professor Educational Technology Group
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۷