درباره نشریه
ISSN:
2476-387X
eISSN:
2476-423X
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر عصمت مومنی
سردبیر:
دکتر فهیمه باب الحوائجی
مدیرداخلی:
ژیلا کاظمی آبدارلو
ویراستار فارسی:
ملیکا خرمشکوه
کارشناس:
فائزه ابراهیمی
تلفن:
021-48393253
سایت اختصاصی:
jks.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، ، کدپستی: 1489684511
تلفن همراه:
09369142216
اشتراک:
تلفن:
021-48393253
دورنگار:
021-48393253
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/11
مدیر مسئول
دکتر عصمت مومنی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Esmat Momeni
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information Science and Science
سردبیر
دکتر فهیمه باب الحوائجی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fahimeh Babalhavaeji
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Information Science and Science
اعضای تحریریه
دکتر زهرا اباذری
دانشیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Zahra Abazari
Associate Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
دکتر رویا برادر
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Roya Baradar
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Information Science and Science
دکتر احمد برجعلی
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Ahmad Borjali
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر مهری پریرخ
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mehri Parirokh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
محمدرضا تقوا
استاد گروه مدیریت صنعتی
دانشگاه علامه طباطبائی
Mohammad Reza Taghva
Professor, Industrial Management
Allameh Tabataba'i University
دکتر محمد حسن زاده
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت دانش ، علم سنجی
Mohammad Hassanzadeh
Professor, Faculty of Management and Economics, knowledge and Information science
Tarbiat Modares University
Specialist: Knowledge and Information science, Scientometrics , Knowledge Management
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
دکتر احمد شعبانی
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی،علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
Ahmad Shabani
Professor, Information and library Science,Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
دکتر مهدی علی پور حافظی
استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mehdi Alipour Hafezi
Assistant Professor, Knowledge and information science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information Science and Science
دکتر سید مهدی طاهری
دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Mehdi Taheri
Associate Professor, Information Science and Knowledge
دانشگاه علامه طباطبایی
Specialist: Information Science and Science
دکتر سید حبیب الله طباطباییان
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت سیستم های تولید
Seyyed Habib Allah Tabatabaiyan
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Manage production systems
ویراستار فارسی
ملیکا خرمشکوه
ملیکا خرمشکوه

مدیرداخلی
ژیلا کاظمی آبدارلو

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zhila Kazemi Abdar Lou

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information Science and Science
کارشناس
فائزه ابراهیمی
فائزه ابراهیمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۲