درباره نشریه
ISSN:
2476-387X
eISSN:
2476-423X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر عصمت مومنی
سردبیر:
دکتر فهیمه باب الحوائجی
کارشناس:
ژیلا کاظمی آبدارلو
تلفن:
021-48393253
سایت اختصاصی:
jks.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، ، کدپستی: 1489684511
تلفن همراه:
09369142216
اشتراک:
تلفن:
021-48393253
دورنگار:
021-48393253
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/11

نشریه مطالعات دانش شناسی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مطالعات دانش شناسی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مطالعات دانش شناسی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم مطالعات دانش شناسی را گزارش می دهند می باشد. در این نشریه، مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، هر مقاله شماره شناسایی خاص (doi) خود را دارد.

مدیر مسئول
دکتر عصمت مومنی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Esmat Momeni
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information Science and Science
سردبیر
دکتر فهیمه باب الحوائجی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fahimeh Babalhavaeji
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Information Science and Science
اعضای تحریریه
دکتر زهرا اباذری
دانشیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Zahra Abazari
Associate Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
دکتر رویا برادر
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Roya Baradar
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Information Science and Science
دکتر احمد برجعلی
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Ahmad Borjali
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر مهری پریرخ
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mehri Parirokh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
محمدرضا تقوا

Mohammad Reza Taghva

دکتر محمد حسن زاده
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت دانش ، علم سنجی
Mohammad Hassanzadeh
Professor Faculty of Education and Psychology
Tarbiat Modares University
Specialist: Knowledge and Information science, Scientometrics , Knowledge Management
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
دکتر احمد شعبانی
استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصا
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Shabani
Professor School of Islamic Education and Economics
Specialist: Information Science and Science, Librarianship and Information
دکتر مهدی علی پور حافظی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mehdi Alipour Hafezi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information Science and Science
دکتر سید مهدی طاهری
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Mehdi Taheri
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information Science and Science
دکتر سید حبیب الله طباطباییان
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت سیستم های تولید
Seyyed Habib Allah Tabatabaiyan
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Manage production systems
ویراستارفارسی
راضیه مردی
کارشناسی ارشد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Razieh Mardi
Masters
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information Science and Science
ویراستار انگلیسی
دکتر میترا صمیعی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mitra Samiei
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information Science and Science
کارشناس
ژیلا کاظمی آبدارلو

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zhila Kazemi Abdar Lou

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۷