درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر جهانبخش دانشیان
سردبیر:
دکتر بهزاد مهرابی
مدیر اجرایی:
فاطمه ترابی
تلفن:
021-86072787
سایت اختصاصی:
gnf.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح، شماره 43، ، کدپستی: 1571914911
صندوق پستی:
3587-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/19
مدیر مسئول
دکتر جهانبخش دانشیان
جهانبخش دانشیان
سردبیر
بهزاد مهرابی
دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ژئوشیمی (زمین شناسی اقتصادی) زمین شناسی کاربردی
Behzad Mehrabi
Associate Professor, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University
Specialist: Geochemistry (Economic Geology) | Applied Geology
هیات تحریریه
دکتر محمدحسین آدابی
محمدحسین آدابی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Hosein Adabi
Professor, Shahid Beheshti University
صدرالدین امینی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ژئوشیمی
Sadredin Amini
Professor, Kharazmi University
Specialist: Geology , Petrology
عبدالحسین امینی
استاد دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی رسوبی و رسوب شناسی
Abdolhossein Amini
Professor, School of Geology, University of Tehran
Specialist: Sedimentary Geology and Sedimentology
دکتر جهانبخش دانشیان
جهانبخش دانشیان
دکتر مجید قادری
مجید قادری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی
Majid Ghaderi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Economic Geology
دکتر محمد محجل
محمد محجل
دکتر فریبرز مسعودی
فریبرز مسعودی
بهزاد مهرابی
دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ژئوشیمی (زمین شناسی اقتصادی) زمین شناسی کاربردی
Behzad Mehrabi
Associate Professor, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University
Specialist: Geochemistry (Economic Geology) | Applied Geology
محمد نخعی
دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زمین شناسی کاربردی
Mohammad Nakhaei
Associate Professor, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University
Specialist: Applied Geology
ویراستارفارسی
بهزاد مهرابی
دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ژئوشیمی (زمین شناسی اقتصادی) زمین شناسی کاربردی
Behzad Mehrabi
Associate Professor, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University
Specialist: Geochemistry (Economic Geology) | Applied Geology
فاطمه ترابی
دانشگاه خوارزمی
Fatemeh Torabi
Kharazmi University
دکتر امیرعلی طباخ شعبانی
امیرعلی طباخ شعبانی
مدیر اجرایی
فاطمه ترابی
دانشگاه خوارزمی
Fatemeh Torabi
Kharazmi University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۳