درباره نشریه
ISSN:
2423-6179
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
سردبیر:
دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
مدیر اجرایی:
دکتر حسن رضایی پندری
تلفن:
035-38209148
دورنگار:
035-38209148
سایت اختصاصی:
ehj.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، ، کدپستی: 8916188638
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/03
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
استاد Health Education & Promotion
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Ali Morowatisharifabad
Professor, Health Education & Promotion
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
سردبیر
دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
استاد Health Education & Promotion
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Ali Morowatisharifabad
Professor, Health Education & Promotion
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
اعضای تحریریه
دکتر زهره رهایی
استادیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Zohreh Rahaee
Assistant Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Health Promotion
دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پزشکی جراحی، طب سالمندی
Ahmad Ali Akbari Kamrani
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Geriatric Medicine, Older medicine
دکتر حسین مطلبی
استاد سلامت سالمندی، سلامت سالمندی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Hossein Matlabi
Professor, Professor of Geriatric Health
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر کامبیز کریم زاده شیرازی
دانشیار گروه بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Kambiz Karim Zadeh Shirazi
Associate Professor Public Health Department
Yasuj University of Medical Sciences
دکتر رباب صحاف
مرکز تحقیقات سالمندی و گروه آموزشی سالمندی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: سلامت سالمندان
Robab Sahaf
Iranian Research Center on Aging, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences,
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Gerontology
دکتر سعید قانع

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Saeed Ghaneh

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
استاد Health Education & Promotion
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Ali Morowatisharifabad
Professor, Health Education & Promotion
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر سید محمدجلیل ابریشم
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyed Mohammad Jalil Abrisham
Associate Professor Orthopedic group
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا میرجلیلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Reza Mir jalili
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر علی دهقانی
استادیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Ali Dehghani
Assistant Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
دکتر علی دهقان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Ali Dehghan
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر قاسم دستجردی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Ghasem Dastjerdi

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر احمد زینلی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Ahmad Zeinali

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر سید حسین سعید بنادکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyed Houssein Saeed Banadaky

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر حسین سلیمانی صالح آبادی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hossein Soleimani Saleh Abadi

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن لطفی
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی، آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Mohammad Hasan Lotfi
Professor Department of Epidemiology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
دکتر احمد حائریان
استاد گروه پریو
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: پریودنتیکس
Ahmad Haerian
Professor The band
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Periodontics
دکتر ابراهیم مسعودنیا
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Ebrahim Masoud Nia
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: social Sciences
دکتر محمدرضا وفایی نسب
دانشیار مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
Mohammad Reza Vafaeenasab
Associate Professor Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر حسنعلی واحدیان اردکانی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hassan Ali Vahedian Ardakani

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدباقر اولیا
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: روماتولوژی
Mohammad Bagher Owlia
Professor Domestic group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر مسعود میرزایی

Masoud Mirzaei

دکتر علی اکبر واعظی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Ali Akbar Vaezi

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر رضا فدای وطن
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: طب سالمندی
Reza Fadaye Vatan
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Older medicine
دکتر احمد دلبری
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: سلامت سالمندان، سالمندشناسی
Ahmad Delbari
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Health of the elderly, Elderly Science
دکتر حمید الله وردی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hamid Allah Vedi Pour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمدجواد زارع
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Javad Zare
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر امین صالحی ابرقویی
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Amin Salehi Abar gouei
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر نسترن کشاورز محمدی
دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nastaran Keshavarz Mohammadi
Associate Professor Department of Public Health, School of Public Health and Safety
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فرحناز محمدی شاه بلاغی
دانشیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پرستاری
Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi
Associate Professor Nursing Department
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مجیده هروی کریموی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، پرستاری
Majideh Heravi Karimooi
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahed University
Specialist: Elderly Science, Nursing
دکتر خدیجه نصیریانی
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: پرستاری
Khadijeh Nasiriani
Associate Professor, nursing
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: nursing
دکتر مهشید بکایی
دانشیار مشاوره مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mahshid Bokaie
Associate Professor, midwifery
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر فاطمه کاسب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Fatemeh Kaseb

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر افسر طباطبایی بافقی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Afsar Tabatabai Bafghi

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر حکیمه احدیان

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hakimeh Ahadian

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر ناهید رژه
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Rejeh
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Elderly Care Research, Nursing and Midwfery
مدیر اجرایی
دکتر حسن رضایی پندری
استادیار گروه سلامت سالمندی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: سالمندشناسی(سلامت سالمندی)
Hassan Rezaeipandari
Assistant Professor, Aging Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Gerontology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۹