درباره نشریه
ISSN:
2423-6128
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مجید حسینی نثار
مدیر مسئول:
مجید حسینی نثار
سردبیر:
دکتر علاءالدین محمدی میخوش
معاون سردبیر:
دکتر روشن بابایی همتی
مدیرداخلی:
فرزانه رفیعی
ویراستار فارسی:
مجید حسینی نثار
سایت اختصاصی:
Socialproblemsiran.blogfa.com
تلفن:
013-33336449
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/25
صاحب امتیاز
مجید حسینی نثار
کارشناس برنامه ریزی
رشته تخصصی: مسایل اجتماعی ایران
Majid Hoseininesar

Specialist: Social problems of Iran
مدیر مسئول
مجید حسینی نثار
کارشناس برنامه ریزی
رشته تخصصی: مسایل اجتماعی ایران
Majid Hoseininesar

Specialist: Social problems of Iran
سردبیر
دکتر علاءالدین محمدی میخوش
دکتر علاءالدین محمدی میخوش

معاون سردبیر
دکتر روشن بابایی همتی
دکتر روشن بابایی همتی
معاون سردبیر
اعضای تحریریه
دکتر اسدالله بابایی فرد
دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه کاشان
دانشگاه کاشان
Asadollah Babaeifard
Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Kashan University
University of Kashan
دکتر سید ابراهیم فیوضات
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ebrahim Foyoozat
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
مجید حسینی نثار
کارشناس برنامه ریزی
رشته تخصصی: مسایل اجتماعی ایران
Majid Hoseininesar

Specialist: Social problems of Iran
دکتر علاءالدین محمدی میخوش
دکتر علاءالدین محمدی میخوش

رضا معصومی راد
استادیار جامعه شناسی، گر.ه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
Reza Masoumirad
Assistant Professor, department of socail science , faculty of humanities and literatures
University of Guilan
دکتر روشن بابایی همتی
دکتر روشن بابایی همتی
معاون سردبیر
دکتر محمدرضا غلامی
استادیار علوم اجتماعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Mohammad Reza Gholami
Assistant Professor, Social science
University of Guilan
Specialist: social Sciences
دکتر هادی نوری
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
حجت الاسلام سید علی حسینی

دکتر صمد رسول زاده اقدم

Samad Rasoulzadeh Aghdam

دکتر سید صمد بهشتی
استادیار گروه جامعه شناسی
دانشگاه یاسوج
Seyed Samad Beheshty
Assistant Professor, Department of Sociology
University of Yasuj
Specialist: Sociology
ویراستار فارسی
مجید حسینی نثار
کارشناس برنامه ریزی
رشته تخصصی: مسایل اجتماعی ایران
Majid Hoseininesar

Specialist: Social problems of Iran
مدیرداخلی
فرزانه رفیعی
فرزانه رفیعی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۳