درباره نشریه
ISSN:
2345-4113
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر مسئول:
دکتر حیدر طیبی نیا
سردبیر:
دکتر ایرج خدادادی
مدیر اجرایی:
دکتر ایرج خدادادی
مدیرداخلی:
دکتر ابراهیم عباسی عشاقی
تلفن:
081-38381795
سایت اختصاصی:
ajmb.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی، ، کدپستی: 6517838678
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/26
مدیر مسئول
دکتر حیدر طیبی نیا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: کنترل کیفیت سلامت و مواد غذایی
Heidar Tayebi Nia
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health and food quality control
سردبیر
دکتر ایرج خدادادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Iraj Khoda Dadi
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد هاشمی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: آترواسکلروز
Mohammad Hashemi

Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Athero sclerosis
قاسم سلگی
استاد تمام ایمونولوژی، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگله علم پزشکی همدان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: ایمونولوژی پزشکی
Ghasem Solgi
Full Professor, Immunology Department
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر  وحیدی نیا
دکتر وحیدی نیا
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: تغذیه
A Vahidinia
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر  پورکبیر
دکتر پورکبیر
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیوشیمی
R Pour Kabir
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر ایرج صدیقی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی کودکان
Iraj Sedighi
Professor Department of Pediatrics
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Diseases
دکتر مجید غیورمبرهن
استاد تغذیه بالینی
International UNESCO Center for Health-Related Basic Sciences and Human Nutrition
رشته تخصصی: تغذیه بالینی
Majid Ghayour Mobarhan
Professor, Department of Nutrition, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
International UNESCO Center for Health-Related Basic Sciences and Human Nutrition
Specialist: Clinical Nutrition
دکتر فریده جلالی مشایخی

Farideh Jalali Mashayekhi

دکتر شیرین مرادخانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: فارماکولوژی و فناوری دارو
Shirin Morad Khani
Assistant Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Drug Technology
دکتر زهره رحیمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Zohreh Rahimi
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر مسعود سعیدی جم
استاد مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Masoud Saeedijam
Professor Research Center for Molecular Medicine
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Biology
دکتر جمشید کریمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Jamshid Karimi
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر شیوا برزویی

دانشگاه علوم پزشکی همدان
Shiva Borzouei

Hamedan University of Medical Sciences
دکتر بهشاد نقش تبریزی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Beh Shad Naghsh Tabrizi
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
دکتر سید حبیب الله موسوی بهار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: فلوشیپ اندویورولوژی، اورولوژی
Seyed Habibollah Mosavi Bahar
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine Fellowship, Urology
Alfred E Thumser
Alfred E Thumser

Specialist: Biochemistry
Nick Plant
Nick Plant

Specialist: Systems Biology
دکتر اسد ویسی رایگانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Asad Vaisi Raygani
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
Rasedee Abdullah
Rasedee Abdullah
University of Putra, Peninsular Malaysia
دکتر بهرام کاظمی دمنه
استاد انگل شناسی پزشکی، گروه زیست فناوری پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژیست، زیست شناسی سلولی و مولکولی
Bahram Kazemi
Professor, Medical Parasitology Department of Medical Nanotechnology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist, Cellular and Molecular Biology
دکتر غلامرضا حسن زاده
استاد Medicine
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آناتومی، علوم اعصاب
Gholamreza Hassanzadeh
Professor, Anatomy
Tehran University of Medical Sciences
Mohammed S.J.Hashmi
Professor
Specialist: Biochemistry
دکتر نسرین ضیامجیدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Nasrin Zia Majidi
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
مدیر اجرایی
دکتر ایرج خدادادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Iraj Khoda Dadi
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
مدیرداخلی
دکتر ابراهیم عباسی عشاقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Ebrahim Abbasi Oshaghi
Assistant Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۸