درباره نشریه
eISSN:
2383-2568
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مدیر مسئول:
دکتر مسعود مطلبی کاشانی
سردبیر:
دکتر روح الله دهقانی
سایت اختصاصی:
iahs.kaums.ac.ir
نشانی:
کاشان، خیابان قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/09
مدیر مسئول
دکتر مسعود مطلبی کاشانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Masoud Motalebi Kashani
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
سردبیر
دکتر روح الله دهقانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: علم پزشکی
Rouhullah Dehghani
Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Entomology
اعضای تحریریه
دکتر روح الله دهقانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: علم پزشکی
Rouhullah Dehghani
Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Entomology
Marc Coosemans
Professor
Specialist: Tropical Medicine
دکتر بهروز فتحی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: داروسازی
Behrooz Fathi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Pharmacology
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر علی کبریایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و درمان
Ali Kebriaee
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Care Management
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر محمدباقر میران زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Bagher Miranzadeh
Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر مسعود مطلبی کاشانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Masoud Motalebi Kashani
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر داورخواه ربانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Davarkhah Rabbani
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر نصرالله رستگارپویانی
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زیست شناسی
Nasrollah Rastegar Pouyani
Professor
Razi University
Specialist: Biology
دکتر مصطفی رضاییان
استاد گروه انگل شناسی پزشکی و قارچ شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mostafa Rezaeian
Professor Department of Medical Parasitology and Mycology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر حمیدرضا صابری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: طب کار
Hamid Reza Saberi
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر دلاور شهباززاده
دانشیار
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Delavar Shahbazzadeh
Associate Professor Pasteur Institute of Iran
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر حسن وطن دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علم پزشکی
Hassan Vatandoost
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Entomology
دکتر غلامرضا مصطفایی
دانشیار
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Gholamreza Mostafaii
Associate Professor
Specialist: Environmental Health
دکتر غلامعلی حمیدی
دانشیار گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: Physiology
Gholam Ali Hamidi
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر حسین هوشیار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: انگل شناسی
Hossein Hooshyar
Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر محمدرضا شریف
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Reza Sharif
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر علیرضا مروجی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Ali Reza Moraveji
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر عبدالله امیدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناسی
Abdollah Omidi
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر حسین اکبری
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: آمار زیستی، بهداشت حرفه ای
Hosein Akbari
Associate Professor School of Health
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, Health Professional
دکتر محسن تقی زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: تغذیه
Mohsen Taghizadeh
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر عباس زارع میرک آبادی
دانشیار
رشته تخصصی: سم شناسی
Abbas Zare Mirakabadi
Associate Professor Razi Vaccine and Serum Research Institute
Specialist: Toxicology
دکتر حمید کثیری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Hamid Kassiri
Associate Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Entomology
دکتر کریم پرستویی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: تغذیه
Karim Parastouei
Assistant Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر نظام میرزایی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Nezam Mirzaei
Assistant Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۱