درباره نشریه
eISSN:
2383-2568
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مدیر مسئول:
دکتر مسعود مطلبی کاشانی
سردبیر:
دکتر روح الله دهقانی
سایت اختصاصی:
iahs.kaums.ac.ir
نشانی:
کاشان، خیابان قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/09
مدیر مسئول
دکتر مسعود مطلبی کاشانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Masoud Motalebi Kashani
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
سردبیر
دکتر روح الله دهقانی
استاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: علم پزشکی
Rouhullah Dehghani
Professor, Social Determinants of Health (SDH) Research Center and Department of Environment Health
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Entomology
اعضای تحریریه
دکتر روح الله دهقانی
استاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: علم پزشکی
Rouhullah Dehghani
Professor, Social Determinants of Health (SDH) Research Center and Department of Environment Health
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Entomology
Marc Coosemans
Professor
Specialist: Tropical Medicine
دکتر بهروز فتحی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: داروسازی
Behrooz Fathi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Pharmacology
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر علی کبریایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و درمان
Ali Kebriaee
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Care Management
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر محمدباقر میران زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Bagher Miranzadeh
Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر مسعود مطلبی کاشانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Masoud Motalebi Kashani
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر داورخواه ربانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Davarkhah Rabbani
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر نصرالله رستگارپویانی
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زیست شناسی
Nasrollah Rastegar Pouyani
Professor
Razi University
Specialist: Biology
دکتر مصطفی رضاییان
استاد گروه انگل شناسی پزشکی و قارچ شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mostafa Rezaeian
Professor Department of Medical Parasitology and Mycology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر حمیدرضا صابری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: طب کار
Hamid Reza Saberi
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر دلاور شهباززاده
دانشیار
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Delavar Shahbazzadeh
Associate Professor Pasteur Institute of Iran
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر حسن وطن دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علم پزشکی
Hassan Vatandoost
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Entomology
دکتر غلامرضا مصطفایی
دانشیار
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Gholamreza Mostafaii
Associate Professor
Specialist: Environmental Health
دکتر غلامعلی حمیدی
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: Physiology
Gholam Ali Hamidi
Professor, Department of Physiology, School of Medicine
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر حسین هوشیار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: انگل شناسی
Hossein Hooshyar
Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر محمدرضا شریف
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Reza Sharif
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر علیرضا مروجی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Ali Reza Moraveji
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر عبدالله امیدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناسی
Abdollah Omidi
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر حسین اکبری
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: آمار زیستی، بهداشت حرفه ای
Hosein Akbari
Associate Professor School of Health
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, Health Professional
دکتر محسن تقی زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: تغذیه
Mohsen Taghizadeh
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر عباس زارع میرک آبادی

Abbasd Zare Mirakabadi

دکتر حمید کثیری
استاد حشره شناسی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Hamid Kassiri
Professor, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Entomology
دکتر کریم پرستویی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: تغذیه
Karim Parastouei
Assistant Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر نظام میرزایی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Nezam Mirzaei
Assistant Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۲