درباره نشریه
ISSN:
3277-2423
eISSN:
2476-6488
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
مدیر مسئول:
دکتر اباصلت خراسانی
سردبیر:
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
مدیرداخلی:
دکتر فیروز نوری کلخوران
ویراستار فارسی:
فرنوش اعلامی
ویراستار انگلیسی:
دکتر نسرین اصغرزاده
تلفن:
021-81032228
دورنگار:
021-81032228
سایت اختصاصی:
istd.saminatech.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان دکتر عضدی (آبان شمالی) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، واحد 220، انجمن علمی آموزش و توسعه منابع
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/30
مدیر مسئول
دکتر اباصلت خراسانی

دانشگاه شهید بهشتی
Abaselat Khorasani

Shahid Beheshti University
سردبیر
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
اعضای تحریریه
دکتر سید حسین ابطحی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت توسعه منابع انسانی، مهندسی مدیریت
Seyyed Hosein Abtahi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Manage HR Development, Management Engineering
دکتر محمدحسن پرداختچی
استاد گروه علوم تربیتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش
Mohamad Hassan Pardakhtchi
Professor Department of Educational Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Education Management, Educational management and curriculum planning, Education
دکتر علی تقی پورظهیر
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درس و مدیریت آموزش عالی
Ali Taghi Pourzahir
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Lesson Planning and Higher Education Management
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
دکتر آرین قلی پور
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، جامعه شناسی سازمان ها -رفتار سازمانی - مدیریت استراتژیک
Ariyan Gholipour
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resource Management, Sociology of Organizations - Organizational Management - Strategic Management
دکتر خدایار ابیلی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، برنامه ریزی آموزشی
Khada Yar Abili
Professor
University of Tehran
Specialist: Management
دکتر ابراهیم صالحی عمران
استاد تمام گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه‎ریزی آموزشی، علوم تربیتی
Ebrahim Salehi Omran
Full Professor, education
University of Mazandaran
Specialist: Educational Planning, Educational Sciences
دکتر غلامعلی طبرسا
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت
Gholamali Tabarsa
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Management
دکتر اباصلت خراسانی

دانشگاه شهید بهشتی
Abaselat Khorasani

Shahid Beheshti University
دکتر بهروز قلیچ لی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Behrooz Ghelichli
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
ویراستار فارسی
فرنوش اعلامی
فرنوش اعلامی

ویراستار انگلیسی
دکتر نسرین اصغرزاده

مدیرداخلی
دکتر فیروز نوری کلخوران
دکتر فیروز نوری کلخوران

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۳