درباره نشریه
ISSN:
2383-2177
eISSN:
2383-191X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا سفیدچیان
سردبیر:
دکتر محمدهادی یدالله پور
مدیرداخلی:
سمیه اسبکیان
مدیرداخلی:
زهرا دهقان
تلفن:
011-32194152
دورنگار:
011-32194152
سایت اختصاصی:
www.iahj.ir
نشانی:
بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی، کتابخانه مرکزی، دفتر فصلنامه اسلام و سلامت
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/23
مدیر مسئول
دکتر علیرضا سفیدچیان
دکتر علیرضا سفیدچیان

Ali Reza Sefidchian

مدیرداخلی
سمیه اسبکیان
سمیه اسبکیان

زهرا دهقان
زهرا دهقان

ویراستارفارسی
سمیه اسبکیان
سمیه اسبکیان

سردبیر
دکتر محمدهادی یدالله پور
مدیر گروه آموزشی . سردبیر مجله اسلام و سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: علوم قرآن وحدیث
Mohammad Hadi Yadollahpour

Babol University of Medical Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر مسعود اسدی
دکتر مسعود اسدی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Masoud Asadi

Babol University of Medical Sciences
دکتر حسن اشرفیان امیری
دکتر حسن اشرفیان امیری

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Hasan Ashrafian Amiri

Babol University of Medical Sciences
محمدمهدی اصفهانی
محمدمهدی اصفهانی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Mahdi Isfahani

Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ali Akbar Ezadifard
Professor School of Law
University of Mazandaran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر سید غلامعلی جورسرایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: علوم پایه
Seyed Gholam Ali Jorsaraie
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Basic Sciences
دکتر حبیب الله حلیمی جلودار
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه مازندران
Habibollah Halimi
Assistant Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Mazandaran
دکتر محمود خسروی
استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Mahmood Khosravi
Professor Faculty of Geography and Environmental Planning
University of Sistan and Baluchestan
دکتر سید مظفر ربیعی
گروه بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Mozafar Rabiee
Department of Anesthesiology
Babol University of Medical Sciences
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah ZahedPasha
Professor Department of Pediatrics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر علی اصغر زکوی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: فلسفه، کلام اسلامی
Ali Asghar Zakavi

Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: philosophy
دکتر پروین سجادی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Parvin Sajjadi

Babol University of Medical Sciences
دکتر صمد عبداللهی عابد
دانشیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Samad Abdollahi Abed
Associate Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
عبدالایمان عمویی
عبدالایمان عمویی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Abdol Iman Amoie

Babol University of Medical Sciences
مهرداد کاشی فرد
مهرداد کاشی فرد

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mehrdad Kashifard

Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدمهدی گرجیان عربی
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
Mohammad Mahdi Georgian
Associate Professor
Baqir al-Olum University
دکتر محمدباقر لاریجانی
استاد موسسه تحقیقات علوم غدد درون ریزموسسه تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Bagher Larijani
Professor Endocrinology and Metabolism Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
سید رمضان محسن پور
سید رمضان محسن پور

Seyed Ramezan Mohsenpour

محمد محسنی
محمد محسنی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Mohseni

Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر محمدباقر محمدی لایینی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Bagher Mohammadi Laini

Mazandaran University of Medical Sciences
علی اکبر محمدی مهر
علی اکبر محمدی مهر

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Ali Akbar Mohammadi Mehr

Golestan University of Medical Sciences
دکتر رحمت الله مرزبند

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Rahmatollah Marzband

Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر امرالله مصطفی زاده
دانشیار گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Amrollah Mostafa Zadeh
Associate Professor Department of Microbiology and Immunology
Babol University of Medical Sciences
دکتر مینا مطلب نژاد
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mina Motallebnejad
Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر سید علی مظفرپور
استادیار دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Ali Mozaffarpour
Assistant Professor Faculty of Traditional Medicine
Babol University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor Department of Pharmacology and Physiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر سید محمود نبویان
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
Seyed Mahmood Nabavian
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
دکتر عباس نیکزاد

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Abbas Nikzad

Babol University of Medical Sciences
دکتر مهدی نیلی احمدآبادی
استاد گروه چشم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mahdi Nili Ahmadabadi
Professor Eye group
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدهادی یدالله پور
مدیر گروه آموزشی . سردبیر مجله اسلام و سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: علوم قرآن وحدیث
Mohammad Hadi Yadollahpour

Babol University of Medical Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستار انگلیسی
ریحانه براری

Reyhaneh Barari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۴