درباره نشریه
ISSN:
2383-2177
eISSN:
2383-191X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا سفیدچیان
سردبیر:
دکتر محمدهادی یدالله پور
مدیرداخلی:
سمیه اسبکیان
ویراستار فارسی:
سمیه اسبکیان
ویراستار انگلیسی:
ریحانه براری
صفحه آرا:
سمیه اسبکیان
تلفن:
011-32194152
دورنگار:
011-32194152
سایت اختصاصی:
www.iahj.ir
نشانی:
بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی، کتابخانه مرکزی، دفتر فصلنامه اسلام و سلامت
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/14
مدیر مسئول
دکتر علیرضا سفیدچیان
دکتر علیرضا سفیدچیان

Ali Reza Sefidchian

مدیرداخلی
سمیه اسبکیان
سمیه اسبکیان

ویراستار فارسی
سمیه اسبکیان
سمیه اسبکیان

سردبیر
دکتر محمدهادی یدالله پور
دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، پژوهشکده سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: علوم قرآن وحدیث
Mohammad Hadi Yadollahpour
Associate Professor, Associate Prof, Social Determinants of Health Research Center, Babol University of Medical Sciences
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر مسعود اسدی
دکتر مسعود اسدی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Masoud Asadi

Babol University of Medical Sciences
دکتر حسن اشرفیان امیری
دکتر حسن اشرفیان امیری

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Hasan Ashrafian Amiri

Babol University of Medical Sciences
محمدمهدی اصفهانی
محمدمهدی اصفهانی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Mahdi Isfahani

Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر ایزدی فرد
استاد تمام فقه و حقوق
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Ali Akbar Ezadifard
Full Professor, Jurisprudence and Law
University of Mazandaran
دکتر سید غلامعلی جورسرایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: علوم پایه
Seyed Gholam Ali Jorsaraie
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Basic Sciences
دکتر حبیب الله حلیمی جلودار
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه مازندران
Habibollah Halimi
Assistant Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Mazandaran
دکتر محمود خسروی
استاد اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی،دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی،اقلیم شناسی،مخاطرات محیطی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
Mahmood Khosravi
Professor, Climatology,Department of Physical Geography,Faculty of Geography and Environmental Planing
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Physical Geography, Climatology, RS, GIS
دکتر سید مظفر ربیعی
گروه بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Mozafar Rabiee
Department of Anesthesiology
Babol University of Medical Sciences
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah Zahedpasha
Professor Department of Pediatrics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر علی اصغر زکوی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: فلسفه، کلام اسلامی
Ali Asghar Zakavi
Associate Professor, Islamic teachings
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: philosophy
دکتر پروین سجادی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Parvin Sajjadi

Babol University of Medical Sciences
دکتر صمد عبداللهی عابد
دانشیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Samad Abdollahi Abed
Associate Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
عبدالایمان عمویی

Abdoliman Amouei

مهرداد کاشی فرد
مهرداد کاشی فرد

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mehrdad Kashifard

Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدمهدی گرجیان عربی
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Mohammad Mahdi Georgian
Associate Professor
Baqir al-Olum University
دکتر باقر لاریجانی
استاد تمام مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bagher Larijani
Full Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology Metabolism Clinical Sciences Institute
Tehran University of Medical Sciences
سید رمضان محسن پور
سید رمضان محسن پور

Seyed Ramezan Mohsenpour

محمد محسنی
محمد محسنی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Mohseni

Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر محمدباقر محمدی لایینی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Bagher Mohammadi Laini

Mazandaran University of Medical Sciences
علی اکبر محمدی مهر
علی اکبر محمدی مهر

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Ali Akbar Mohammadi Mehr

Golestan University of Medical Sciences
دکتر رحمت الله مرزبند
دانشیار فلسفه دین ، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی ،
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان، فلسفه دین
Rahmatollah Marzband
Associate Professor, department of Islamic studies
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: religions and mysticism, philosophy of religion
دکتر امرالله مصطفی زاده
دانشیار گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Amrollah Mostafa Zadeh
Associate Professor Department of Microbiology and Immunology
Babol University of Medical Sciences
دکتر مینا مطلب نژاد
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mina Motallebnejad
Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر سید علی مظفرپور
استادیار دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Ali Mozaffarpour
Assistant Professor Faculty of Traditional Medicine
Babol University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor Department of Pharmacology and Physiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر سید محمود نبویان
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
Seyed Mahmood Nabavian
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
دکتر عباس نیکزاد

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Abbas Nikzad

Babol University of Medical Sciences
دکتر مهدی نیلی احمدآبادی
استاد گروه چشم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mahdi Nili Ahmadabadi
Professor Eye group
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدهادی یدالله پور
دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، پژوهشکده سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: علوم قرآن وحدیث
Mohammad Hadi Yadollahpour
Associate Professor, Associate Prof, Social Determinants of Health Research Center, Babol University of Medical Sciences
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستار انگلیسی
ریحانه براری

Reyhaneh Barari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۸