درباره نشریه
ISSN:
2383-3254
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر بهروز ساری صراف
سردبیر:
دکتر داوود مختاری
مدیر اجرایی:
پروین حیدرزادگان
مدیرداخلی:
پروین حیدرزادگان
تلفن:
041-33392296
سایت اختصاصی:
hyd.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/11
مدیر مسئول
دکتر بهروز ساری صراف
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقلیم، جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Behrooz Sarisarraf
Professor
University of Tabriz
Specialist: Climate, Natural geography, geomorphology
سردبیر
دکتر داوود مختاری
استاد تمام ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی، برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومرفولوژی، ژئوتوریسم، اکوتوریسم
Davoud Mokhtari
Full Professor, Geomorphology, Geomorphology, Planning & Environmental sciences
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology, Geotourism , Ecotourism
اعضای تحریریه
دکتر احمد فاخری فرد
استاد تمام مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: منابع آب، هیدرولوژی، آبهای زیرزمینی، آبیاری
Ahmad Fakheri Fard
Full Professor, university of tabriz
University of Tabriz
Specialist: water resources, hydrology, ground water, irrigation
مجید منتصری
دانشیار
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: منابع آب
Majid montazeri
Associate Professor
University of Urmia
رسول میرعباسی نجف آبادی
دانشیار گروه مهندسی آب
دانشگاه شهرکرد
Rasoul Mirabbasi
Associate Professor, Water Engineering Department
Shahrekord University
Specialist: Water Resources Engineering, Hydrology, Climate Change
احسان چیچک

Huseyin Gokcekus

دکتر مسعود گودرزی
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی استخراج ، مدل سازی پردازش مواد
Massoud Goodarzi
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Extractive Metallurgy , Modeling of Materials Processing
محمدرضا غریب رضا
دانشیار گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: رسوب شناسی کاربردی، زمین شناسی محیط زیست، زمین شناسی کواترنر، زمین شناسی هسته ای، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
Mohammadreza Gharibreza
Associate Professor, Head Department of River and Coastal Engineering
Specialist: Applied Sedimentology, Quaternary Geology, Environmental Geology , Nuclear technology in Geology
دکتر مریم بیاتی خطیبی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Maryam Bayati Khatibi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology
دکتر سید رضا حسین زاده
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Seyed Reza Hoseinzadeh
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geomorphology
دکتر شهرام روستایی
استاد جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی -دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی
Shahram Roostaei
Professor, geomorphology
University of Tabriz
Specialist: physical geography, geomorphology
دکتر منیژه قهرودی تالی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Manijeh Ghahroodi Tali
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Geomorphology
دکتر فریبا کرمی
استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومرفولوژی
Fariba Karami
Professor, Geomorphology
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology
دکتر داوود مختاری
استاد تمام ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی، برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومرفولوژی، ژئوتوریسم، اکوتوریسم
Davoud Mokhtari
Full Professor, Geomorphology, Geomorphology, Planning & Environmental sciences
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology, Geotourism , Ecotourism
دکتر وحید نورانی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: هیدروژئومورفولوژی
Vahid Noorani
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology
دکتر بهروز ساری صراف
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقلیم، جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Behrooz Sarisarraf
Professor
University of Tabriz
Specialist: Climate, Natural geography, geomorphology
دکتر احمد گلچین
استاد
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: خاکشناس، بیولوژی خاک، آلودگی خاک، موادآلی خاک
Ahmad Golchin
Professor
University of Zanjan
Specialist: The dirty chemist, Soil biology
دکتر سعدالله ولایتی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولوژی کارست، زمین شناسی
Saadollah Velayati
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydrology is Karst, Geology
دکتر عباس صمدی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: خاکشناس
Abbas Samadi
Professor Faculty of Agriculture
University of Urmia
Specialist: The dirty chemist
مدیر اجرایی
پروین حیدرزادگان
پروین حیدرزادگان
کارشناس
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: هیدروژئومرفولوژی
Parvin Heydarzadegan
Expert
University of Tabriz
Specialist: Hydrogeomorphology
مدیرداخلی
پروین حیدرزادگان
پروین حیدرزادگان
کارشناس
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: هیدروژئومرفولوژی
Parvin Heydarzadegan
Expert
University of Tabriz
Specialist: Hydrogeomorphology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۷