درباره نشریه
ISSN:
2383-0301
eISSN:
2383-0301
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر مسئول:
دکتر سیدامیر غیاثیان
سردبیر:
دکتر محمدیوسف علیخانی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدرضا عربستانی
مدیرداخلی:
دکتر محمدرضا عربستانی
تلفن:
081-38380063
081-38380496
دورنگار:
081-38380063
081-38380496
سایت اختصاصی:
ajcmi.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، بلوار شهید فهمیده، روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان،معاونت تحقیقات و فناوری، اداره توسعه و هماهنگی مجلات دانشگاه، ، کدپستی: 6517838678
صندوق پستی:
518
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/23
مدیر مسئول
دکتر سیدامیر غیاثیان
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان
Seyed Amir Ghiasian
Department of Parasitology & Mycology, Hamedan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدیوسف علیخانی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Mohammad Yousef Alikhani
Professor, School of Medicine, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology, Microbiology
هیات تحریریه
محمدیوسف علیخانی
محمدیوسف علیخانی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Mohammad Yousef Alikhani
Department of Microbiology & Brucellosis Research Center, Hamedan University of Medical Sciences
Fatma Amer
Specialist: Microbiology and Immunology
Filiz Yarimcam Saglam
Filiz Yarimcam Saglam
دکتر حمیدرضا اردلانی
دکتر حمیدرضا اردلانی
Hamidreza Ardalani
دکتر محمدرضا عربستانی
گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
Mohammad Reza Arabestani
Department of Microbiology, Hamedan University of Medical Sciences
R Hemalatha
R Hemalatha
Specialist: Microbiology & Immunology
دکتر محمدیوسف علیخانی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Mohammad Yousef Alikhani
Professor, School of Medicine, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology, Microbiology
دکتر محمدمهدی اصلانی
استاد انستیتو پاستور ایران گروه باکتریولوژی
Mohammad Mehdi Aslani
Professor of Pasteur Institute of Iran, Department of Bacteriology,
دکتر جواد فردمال
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Javad Faradmal
Hamedan University of Medical Sciences
دکتر محمدمهدی فیض آبادی
استاد گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Mehdi Feizabadi
Professor, Department of Microbiology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر عزیز فلاح
دکتر عزیز فلاح
گروه بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفیت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Aziz Fallah
Department of Food Hygiene and Quality Control, Shahrekord University of Medical Sciences
دکتر مسعود صبوری قناد
گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
Masoud Sabouri Ghannad
Department of Microbiology, Hamedan University of Medical Sciences
دکتر کیقباد قدیری
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: فوق تخصص بیماری عفونت کودکان
Keighobad Ghadiri
Associate Professor, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric infection disease sub-specialist
دکتر غلامرضا حسن زاده
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آناتومی
Gholam Reza Hasanzadeh
Associate Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیدحمید هاشمی
استاد گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: متخصص بیماریهای عفونی
Seyed Hamid Hashemi
Professor, Infectious Diseases Group, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: infectious disease specialist
دکتر فریبا کرامت
دکتر فریبا کرامت
مرکز بیماریهای عفونی و مرکز تحقیقات تب مالت دانشگاه علوم پزشکی همدان
Fariba Keramat
Department of infectious diseases & Brucellosis Research Center, Hamedan University of Medical Sciences
دکتر امیرحسین مقصود
گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان
Amir Hossein Maghsood
Department of parasitology, Hamedan University of Medical Sciences
دکتر مژگان مامانی
دکتر مژگان مامانی
مرکز بیماریهای عفونی و مرکز تحقیقات تب مالت دانشگاه علوم پزشکی همدان
Mojgan Mamani
Department of infectious diseases & Brucellosis Research Center, Hamedan University of Medical Sciences
دکتر امیرساسان مظفری نژاد
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی همدان
Amir Sasan Mozaffarinejad
Research Centre for Molecular Medicine, Hamedan University of Medical Sciences
دکتر مسعود سعیدی جم
استاد مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Masoud Saeedijam
Professor, Research Center for Molecular Medicine, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Biology
دکتر ایرج صدیقی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی کودکان
Iraj Sedighi
Professor, Department of Pediatrics, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Diseases
Vittorio Sambri
Vittorio Sambri
Piotr Szweda
Piotr Szweda
دکتر علیرضا زمانی
استاد گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Ali Reza Zamani
Professor, Department of Immunology, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
مدیر اجرایی
دکتر محمدرضا عربستانی
گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
Mohammad Reza Arabestani
Department of Microbiology, Hamedan University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر محمدرضا عربستانی
گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
Mohammad Reza Arabestani
Department of Microbiology, Hamedan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۳