درباره نشریه
ISSN:
1029-4863
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر مسئول:
دکتر اکرم رنجبر
سردبیر:
دکتر مجید براتی
مدیر اجرایی:
مریم افشاری
تلفن:
081-38380357
دورنگار:
081-38380357
سایت اختصاصی:
psj.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، بلوار شهید فهمیده، روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، معاونت تحقیقات و فناوری، اداره توسعه و هماهنگی مجلات دانشگاه، ، کدپستی: 6517838678
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/28
مدیر مسئول
دکتر اکرم رنجبر
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Akram Ranj Bar
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
سردبیر
دکتر مجید براتی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Majid Barati
Assistant Professor School of Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
اعضای تحریریه
دکتر محمدیوسف علیخانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Mohammad Yousef Alikhani
Professor School of Medicine
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology, Microbiology
دکتر عباس حق پرست

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Abbas Haghparast

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمد احمدپناه
مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohammad Ahmadpanah
Research Center for Behavioral Disorders and Substance Abuse
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر هادی پیری دوگاهه
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Hadi Piri Do Gaheh
Associate Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر اکرم رنجبر
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Akram Ranj Bar
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر جمال شمس
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jamal Shams
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر منوچهر کرمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Manouchehr Karami
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سالار بختیاری
استادیار
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Salar Bakhtiari
Assistant Professor
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر مهدی الله قلی حاجی بهزاد

دکتر فرزاد جلیلیان

زهرا تسلیمی
زهرا تسلیمی

قاسم آذریان
قاسم آذریان

زهرا فراهانی
زهرا فراهانی

غزل سامی
غزل سامی

ویراستارفارسی
سحر خوش روش
سحر خوش روش

روح الله پروری
روح الله پروری

ویراستار انگلیسی
کاظم گودینی
کاظم گودینی

زهرا فراهانی
زهرا فراهانی

مدیر اجرایی
مریم افشاری
مریم افشاری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۵