درباره نشریه
ISSN:
1029-4863
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی شمسی زاده
سردبیر:
دکتر یونس محمدی
مدیر اجرایی:
فرشته مهری
تلفن:
081-38380357
دورنگار:
081-38380357
سایت اختصاصی:
psj.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، بلوار شهید فهمیده، روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، معاونت تحقیقات و فناوری، اداره توسعه و هماهنگی مجلات دانشگاه، ، کدپستی: 6517838678
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/24
مدیر مسئول
دکتر مرتضی شمسی زاده
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Morteza Shamsizadeh
School of Nursing and Midwifery
Hamedan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر یونس محمدی
دکتر یونس محمدی

اعضای تحریریه
دکتر حمید شکوهی
دانشیار
رشته تخصصی: طب اورژانس
Hamid Shokoohi
Associate Professor
Specialist: Emergency Medicine
دکتر مجید براتی
استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Majid Barati
Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر لیلی تاپاک

دکتر وحید راشدی
استادیار مرکز تحقیقات سالمندی ایران
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: سالمندشناسی
Vahid Rashedi
Assistant Professor, Iranian Research Center on Aging
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Gerontology
دکتر سمیه کرمی مهاجری

آرش خلیلی

دکتر ایرج صدیقی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی کودکان
Iraj Sedighi
Professor Department of Pediatrics
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Diseases
دکتر علی اکبر فضائلی
دانشیار اقتصاد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Akbar Fazaeli
Associate Professor, Health economics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا پوراسلامی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Hamid Reza Poureslami
Professor School of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Paediatric Dentistry
دکتر منصور شمسی پور

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mansour Shamsi Poor

Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمد بازیار
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
Mohammad Baz Yar
School of Public Health
Ilam University of Medical Sciences
دکتر محمدصادق سیف پناهی

دکتر مهدی بختیار

Mehdi Bakhtiar
Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China
دکتر حسن قاسمی
دکتر حسن قاسمی

دکتر اکرم رنجبر
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Akram Ranj Bar
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر جمال شمس
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jamal Shams
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر فرزاد جلیلیان

مدیر اجرایی
فرشته مهری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۲