درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
مدیر مسئول:
دکتر علی محمد ساعدی
سردبیر:
دکتر بهمن کارگر
دستیار سردبیر:
دکتر منیرسادات صمدیان
تلفن:
021-81885063
سایت اختصاصی:
pogra.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، میدان عطار، خیابان شهید سرتیپ دوم نجفی، کوجه نیاز، ساختمان کوثر 21، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی،
صندوق پستی:
557-19945
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/04
مدیر مسئول
دکتر علی محمد ساعدی

Ali Mohammad Saedi

سردبیر
دکتر بهمن کارگر
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Bahman Kargar
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Geography And Urban Planning
دستیار سردبیر
دکتر منیرسادات صمدیان

Monir Sadat Samadian

اعضای تحریریه
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
رشته تخصصی: شهرسازی
Hosein Kalantari Khalilabad
Professor of Academic Jihad
Specialist: Urban
دکتر محمدحسین افشردی
دانشیار
Mohamad Hosein Afshordi
Associate Professor
دکتر مجتبی قدیری معصوم
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Mojtaba Ghadiri Masoom
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography & Rural Planning
دکتر حسین محمدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ، اقلیم شناسی
Hossein Mohammadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Natural geography, climatology
دکتر زهرا پیشگاهی فرد
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Zahra Pishghahifard
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political geography
دکتر سید علی عبادی نژاد

Seyyed Ali Ebadinejad

دکتر یدالله کریمی پور
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Yadollah Karimipour
Professor
Kharazmi University
Specialist: political geography, ز
دکتر محسن کلانتری
دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا
Mohsen Kalantari
Associate Professor, Department of Human Geography and Logistic
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography
دکتر رحیم سرور
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Rahim Sarvar
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography & Urban Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۷