درباره نشریه
ISSN:
2345-4512
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا
مدیر مسئول:
دکتر قاسم رضایی
سردبیر:
دکتر عباس خورشیدی
جانشین سردبیر:
دکتر مسعود سلطانی
مدیر اجرایی:
رضا کاظمی
تلفن:
021-81830742
دورنگار:
021-81830738
سایت اختصاصی:
bss.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، انتهای اتوبان همت غرب، جنب دانشگاه علوم انتظامی امین، بعد از مجتمع فرهنگی ورزشی الغدیر، ساختمان فرماندهی مرزبانی ناجا، طبقه دوم
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/26
مدیر مسئول
قاسم رضایی
دانشیار
رشته تخصصی: امنیت
Ghasem Rezaee
Associate Professor,
Specialist: Security
سردبیر
عباس خورشیدی
استاد واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Abbas Khorshidi
Professor, Islamshahr Unit,
Specialist: Education Management
جانشین سردبیر
مسعود سلطانی
رییس مرکز تحقیقات ومطالعات
رشته تخصصی: مرزبانی
Masoud Soltani
Head of Research and Research Center,
Specialist: Borderlands
هیات تحریریه
محمد سهرابی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی، مدیریت، حقوق
Mohammad Sohrabi
Specialist: political geography
محمد اخباری
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Akhbari
Associate Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: political geography
شهامت حسینیان
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت استراتزیک، مدیریت راهبردی
Shahamat Hoseinianrad
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: strategic Managment, Strategic Management
علی خاکساری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رنامه ریزی شهری و منطقه ای
Ali Kahksari
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Urban and Regional Planning
عباس خورشیدی
استاد واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Abbas Khorshidi
Professor, Islamshahr Unit,
Specialist: Education Management
فریبا شایگان
استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Fariba Shaygan
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Sociology
اصغر زارعی
استادیار دانشگاه باقر العلوم (ع)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Asghar Zarei
Assistant Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: International Relations
اکبر وروایی
استاد دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Akbar Varvaee
Professor, Amin Police University
Specialist: Criminal Law and Criminology
عبدالله هندیانی
استادیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: امنیت ملی، مدیریت راهبردی
Abdollah Hendiani
Assistant Professor, Amin Police University
Specialist: National Security, Strategic Management
علی اصغر پورعزت
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره عمومی، عدالت اجتماعی، سیاست عمومی، مطالعات آینده، مدیریت استراتژیک
Ali Asghar Pourezzat
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Public Administration, Social Justice, Public Policy, Future Studies, Strategic Management
مجتبی مقصودی
دانشیار تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor, Centeral Tehran,
Specialist: political science
مدیر اجرایی
رضا کاظمی
رشته تخصصی: مدیریت انتظامی
Reza Kazemi
Specialist: Law Enforcement