درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم انتظامی
مدیر مسئول:
دکتر اکبر رضازاده
سردبیر:
دکتر علی اصغر انواری رستمی
مدیر اجرایی:
دکتر احمدرضا اسماعیلی
تلفن:
021-48931811
دورنگار:
021-48931811
سایت اختصاصی:
rmpjmd.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده علوم و فنون اداری و پشتیبانی، گروه مدیریت منابع انسانی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/19
مدیر مسئول
دکتر اکبر رضازاده
استادیار
دانشگاه علوم انتظامی
Akbar Rezazadeh
Associate Professor
Amin Police University
سردبیر
دکتر علی اصغر انواری رستمی
استاد گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی
Ali Asghar Anvari Rostami
Professor Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Financial Management, Business Management
اعضای تحریریه
دکتر محمدجواد کاملی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت
Mohammadjavad Kameli
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Management
دکتر حسن بختیاری
استاد
دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت
Hasan Bakhtiari
Professor
Amin Police University
Specialist: Management
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر علی اصغر انواری رستمی
استاد گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی
Ali Asghar Anvari Rostami
Professor Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Financial Management, Business Management
دکتر یوسف محمدی مقدم
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Yousef Mohammadi Moghadam
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Strategic Management
دکتر شهامت حسینیان راد
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت استراتزیک، مدیریت راهبردی
Shahamat Hoseinianrad
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: strategic Managment, Strategic Management
دکتر فتاح شریف زاده
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Fattah Sharifzadeh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental managemen
دکتر علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
دکتر میرعلی سیدنقوی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Mir Ali Seyyednaghavi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management
دکتر علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Professor Faculty of Management and Accounting
Specialist: Behavioral management (management improvement)
مدیر اجرایی
دکتر احمدرضا اسماعیلی
استادیار
دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت منابع انسانی، ، مدیریت دولتی
Ahmadreza Esmaeili
Associate Professor
Amin Police University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۱