درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت آماد و پشتیبانی)
مدیر مسئول:
دکتر رحمت الله محمدی
سردبیر:
دکتر سیاوش نصرت پناه
مدیر اجرایی:
بهمن رشیدی
مدیرداخلی:
سید عزیز رفعتی اصل
تلفن:
021-88249078
سایت اختصاصی:
lot.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال ال احمد، خیابان شهید حسین آرش مهر (شهر آرا) خیابان 38 ، پلاک 11، ساختمان باقر العلوم ، دفتر تحقیقات کاربردی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/07
معاونت آماد و پشتیبانی
صاحب امتیاز
 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول
دکتر رحمت الله محمدی
دکتر رحمت الله محمدی

Rahmatollah Mohammadi

سردبیر
دکتر سیاوش نصرت پناه

رشته تخصصی: علوم تربیتی
Siavash Nosratpanah

Specialist: Educational Science
اعضای تحریریه
دکتر اصغر آقایی
رئیس دانشکده فرماندهی و ستاد
رشته تخصصی: مدیریت
Asghar Aghaee
Head of the Command and Staff College
Specialist: Management
دکتر سیاوش نصرت پناه

رشته تخصصی: علوم تربیتی
Siavash Nosratpanah

Specialist: Educational Science
احمد ایزدی یزدان آبادی

Ahmad Izadi Yazdan Abadi

دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر شهامت حسینیان راد
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت استراتزیک، مدیریت راهبردی
Shahamat Hoseinianrad
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: strategic Managment, Strategic Management
دکتر محمود احمدپور داریانی

Mahmoud Ahmad Pour Dariani

دکتر محمد خدابخشی
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Mohammad Khodabakhshi
Professor Department of Mathematics
Shahid Beheshti University
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
علی باباییان

Ali Babaeian

ویراستارفارسی
دکتر سیاوش نصرت پناه

رشته تخصصی: علوم تربیتی
Siavash Nosratpanah

Specialist: Educational Science
ویراستار انگلیسی
دکتر سیاوش نصرت پناه

رشته تخصصی: علوم تربیتی
Siavash Nosratpanah

Specialist: Educational Science
مدیر اجرایی
بهمن رشیدی
بهمن رشیدی

مدیرداخلی
سید عزیز رفعتی اصل
سید عزیز رفعتی اصل

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۰