درباره نشریه
ISSN:
2383-2819
eISSN:
2423-4923
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انستیتو پاستور ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا آقاصادقی
سردبیر:
دکتر محمدرضا آقاصادقی
تلفن:
021-66482247
سایت اختصاصی:
vacres.pasteur.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان جمهوری، خیابان دوازدهم فروردین، پلاک 358، ، کدپستی: 1316943551
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/01

Vaccine Research journal is an international refereed biannually publication of Pasteur Institute of Iran (IPI) which is dedicated to dissemination of important results from studies of basic laboratory search for an immunogen to safety, production, and clinical outcome of vaccine and immunization.

This journal hopes to compensate for the severe shortage of forums that encompass the basic and clinical studies in the area of vaccine research.

Criteria for acceptance of an article are innovativeness, clarity, novelty, and relevance to the journal’s scope.

 

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا آقاصادقی
دکتر محمدرضا آقاصادقی

Mohammad Reza Agha Sadeghi

سردبیر
دکتر محمدرضا آقاصادقی
دکتر محمدرضا آقاصادقی

Mohammad Reza Agha Sadeghi

اعضای تحریریه
 Meurs
Meurs

Specialist: Hepacivirus and Innate Immunity
دکتر علی رمضانی
استاد انستیتو پاستور ایران بخش تحقیقات بالینی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Ali Ramezani
Professor of Pasteur Institute of Iran department of Clinical Research
Specialist: Biological Products
دکتر فریبرز بهرامی
گروه ایمونولوژی
Fariborz Bahrami
department of Immunology
دکتر سعید بوذری
استاد گروه زیست شناسی مولکولی
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Saeid Bouzari
Professor Department of Molecular Biology
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Molecular Biology
Nicole Guiso
Nicole Guiso

Specialist: Molecular Prevention and Therapy Human Disease
دکتر جمشید حاجتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی پزشکی
جمشید Hajati
Professor Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: MedicineImmunology
دکتر هومن کاغذیان
استاد انستیتو پاستور ایران مجتمع تولید و تحقیق
Hooman Kaghazian
Professor of Pasteur Institute of Iran Production and Research Complex
Pierre Lafaye
Pierre Lafaye

Specialist: Biology & Chemistry
دکتر علی محمدی
رئیس کمیته بهداشت و امنیت جهانی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Ali Mohammadi
President of Global Health and Security Consultants
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services
Claude Leclerc
Claude Leclerc

Specialist: Immune Regulation & Vaccinology
دکتر سیما رفعتی
دکتر سیما رفعتی
استاد انستیتو پاستور ایران گروه ایمونولوژی مولکولی
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Sima Rafati
Professor of Pasteur Institute of Iran department of Molecular Immunology
Specialist: Immunology
دکتر پرویز اولیا
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: میکروب شناسی، باکتریولوژی پزشکی
Parviz Olya
Professor Molecular Microbiology Research Center
Shahed University
Specialist: bacteriology, Medical Bacteriology
Pascal Pineau
Pascal Pineau

دکتر سید داور سیادت
استاد انستیتو پاستور ایران مرکز تحقیقات میکروبیولوژی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Seyyed Davar Siadat
Professor of Pasteur Institute of Iran Microbiology Research Center
Specialist: biotechnology
دکتر سروش سرداری
استاد انستیتو پاستور ایران بخش بیوتکنولوژی پزشکی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Soroush Sardari
Professor of Pasteur Institute of Iran department of Medical Biotechnology
Specialist: Biotechnology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۵