درباره نشریه
ISSN:
2538-4090
eISSN:
2538-4104
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیر مسئول:
رضا کاظمی
سردبیر:
دکتر محمد اخباری
مدیر اجرایی:
دکتر جواد کیانی
ویراستار فارسی:
دکتر محمد نایب پور
ویراستار فارسی:
محمد ویسیان
ویراستار انگلیسی:
علی محمدی درآباد
ویراستار علمی:
دکتر محمد نایب پور
کارشناس:
محمد ویسیان
تلفن:
021-48931680
021-48931524
سایت اختصاصی:
bst.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید همت غرب، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده علوم و فنون مرزی، معاونت پژوهش
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/30
مدیر مسئول
رضا کاظمی

رشته تخصصی: مدیریت انتظامی
Reza Kazemi

Specialist: Law Enforcement
سردبیر
دکتر محمد اخباری
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Akhbari
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political geography
اعضای تحریریه
دکتر محمدامیر شیخ نوری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Amir Sheikh Noori
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: history
دکتر مجتبی مقصودی
دانشیار گروه علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor, political science
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر محمدحسن جعفریان
دکتر محمدحسن جعفریان

Mohammad Hasan Jafarian

دکتر سید علی عبادی نژاد

Seyyed Ali Ebadinejad

دکتر محمد اخباری
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Akhbari
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political geography
ویراستار فارسی
دکتر محمد نایب پور

Mohammad Nayeb Pour

محمد ویسیان
دانش آموخته ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Waysian
MSc Graduated, Geography and Urban Planning, Kharazmi University
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
ویراستار انگلیسی
علی محمدی درآباد
مربی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات، علوم و فنون مرز
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ali Mohammadi Darabad
Instructor, Department of foreign language and literature
Amin Police University
Specialist: Teaching English as a Foreign Language
ویراستار علمی
دکتر محمد نایب پور

Mohammad Nayeb Pour

مدیر اجرایی
دکتر جواد کیانی
دکتر جواد کیانی

Javad Kiani

کارشناس
محمد ویسیان
دانش آموخته ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Waysian
MSc Graduated, Geography and Urban Planning, Kharazmi University
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۰