درباره نشریه
ISSN:
2538-4090
eISSN:
2538-4104
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم انتظامی
مدیر مسئول:
ابراهیم قائدرحمتی
سردبیر:
دکتر محمد اخباری
مدیر اجرایی:
جواد کیانی
مدیرداخلی:
محمد اسدی فرد
ویراستار علمی:
دکتر محمد نایب پور
تلفن:
021-48931680
021-48931524
سایت اختصاصی:
bst.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید همت غرب، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده علوم و فنون مرزی، معاونت پژوهش
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/24
مدیر مسئول
ابراهیم قائدرحمتی
ابراهیم قائدرحمتی
Ebrahim Ghaed Rahmati
سردبیر
دکتر محمد اخباری
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Akhbari
Associate Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: political geography
هیات تحریریه
دکتر محمدامیر شیخ نوری
استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Amir Sheikh Noori
Professor, History Group, University of Alzahra
Specialist: history
دکتر مجتبی مقصودی
دانشیار تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor, Centeral Tehran,
Specialist: political science
دکتر محمدحسن جعفریان
دکتر محمدحسن جعفریان
Mohammad Hasan Jafarian
دکتر سیدعلی عبادی نژاد
Seyyed Ali Ebadinejad
دکتر محمد اخباری
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Akhbari
Associate Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: political geography
ویراستارفارسی
دکتر محمد نایب پور
دکتر محمد نایب پور
Mohammad Nayeb Pour
محمد ویسیان
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
mohammad waysian
Masters, University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
ویراستار انگلیسی
دکتر علی محمدی درآباد
استادیار
رشته تخصصی: انگلیسی
Ali Mohammadi Darabadi
Assistant Professor,
ویراستار علمی
دکتر محمد نایب پور
دکتر محمد نایب پور
Mohammad Nayeb Pour
مدیر اجرایی
جواد کیانی
جواد کیانی
Javad Kiani
مدیرداخلی
محمد اسدی فرد
محمد اسدی فرد
Mohammad Asadi Fard
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۸