درباره نشریه
ISSN:
2538-4090
eISSN:
2538-4104
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیر مسئول:
ابراهیم قائدرحمتی
سردبیر:
دکتر محمد اخباری
مدیر اجرایی:
جواد کیانی
مدیرداخلی:
محمد اسدی فرد
ویراستار علمی:
دکتر محمد نایب پور
تلفن:
021-48931680
021-48931524
سایت اختصاصی:
bst.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید همت غرب، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده علوم و فنون مرزی، معاونت پژوهش
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/24
مدیر مسئول
ابراهیم قائدرحمتی
ابراهیم قائدرحمتی

Ebrahim Ghaed Rahmati

سردبیر
دکتر محمد اخباری
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Akhbari
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political geography
اعضای تحریریه
دکتر محمدامیر شیخ نوری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Amir Sheikh Noori
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: history
دکتر مجتبی مقصودی
دانشیار تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor Centeral Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر محمدحسن جعفریان
دکتر محمدحسن جعفریان

Mohammad Hasan Jafarian

دکتر سید علی عبادی نژاد

Seyyed Ali Ebadinejad

دکتر محمد اخباری
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Akhbari
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political geography
ویراستارفارسی
دکتر محمد نایب پور

Mohammad Nayeb Pour

محمد ویسیان
دانش آموخته ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Waysian
MSc Graduated, Geography and Urban Planning, Kharazmi University
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
ویراستار انگلیسی
علی محمدی درآباد

Ali Mohammadi Darabad

ویراستار علمی
دکتر محمد نایب پور

Mohammad Nayeb Pour

مدیر اجرایی
جواد کیانی
جواد کیانی

Javad Kiani

مدیرداخلی
محمد اسدی فرد
محمد اسدی فرد

Mohammad Asadi Fard

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۱