درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
مدیر مسئول:
بهرام آینه بند
سردبیر:
دکتر محمدامیر شیخ نوری
مدیر اجرایی:
دکتر نسرین اصلانی
تلفن:
021-81823764
سایت اختصاصی:
hir.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، میدان عطار، خیابان شهید سرتیپ دوم نجفی، کوچه نیاز، کوثر 21، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعاتاجتماعی ناجا، مرکز اسناد و ترویج دانش
صندوق پستی:
557-19945
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/23
مدیر مسئول
بهرام آینه بند
بهرام آینه بند
سردبیر
دکتر محمدامیر شیخ نوری
استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Amir Sheikh Noori
Professor, History Group, University of Alzahra
Specialist: history
هیات تحریریه
دکتر محمدامیر شیخ نوری
استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Amir Sheikh Noori
Professor, History Group, University of Alzahra
Specialist: history
دکتر جهانبخش ثواقب
دانشیار دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Jahan Bakhsh Savagheb
Associate Professor, University of Lorestan
Specialist: History of Islamic Iran
دکتر سیدابوالفضل رضوی
دکتر محمد نایب پور
Mohammad Nayeb Pour
دکتر اکبر وروایی
استاد دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Akbar Varvaee
Professor, Amin Police University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر نوذر امین صارمی
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Nozar Amin Saremi
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: Sociology
رضا بیگدلو
رضا بیگدلو
دکتر عباس قدیمی قیداری
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ قاجار و معاصر ایران - روش شناسی - تاریخ نگاری و مباحث نظری تاریخ
Abbas Ghadimi Gheydari
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: History of Qajar and Contemporary Iran - Methodology - Historiography and Theoretical Theory of History
دکتر مسعود بیات
دانشیار
Masoud Bayat
Associate Professor,
ویراستارفارسی
رضا بیگدلو
رضا بیگدلو
ویراستار انگلیسی
محسن محمودی
محسن محمودی
مدیر اجرایی
دکتر نسرین اصلانی
دکتر نسرین اصلانی
Nasrin Aslani
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۷