درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
مدیر مسئول:
دکتر حسین بجانی
سردبیر:
دکتر محمدامیر شیخ نوری
مدیر اجرایی:
دکتر نسرین اصلانی
ویراستار فارسی:
رضا بیگدلو
ویراستار انگلیسی:
محسن محمودی
تلفن:
021-81823764
سایت اختصاصی:
hir.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، میدان عطار، خیابان شهید سرتیپ دوم نجفی، کوچه نیاز، کوثر 21، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعاتاجتماعی ناجا، مرکز اسناد و ترویج دانش
صندوق پستی:
557-19945
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/01
مدیر مسئول
دکتر حسین بجانی

رشته تخصصی: مدیریت آموزش
Hossein Bejani

Specialist: Training Management
سردبیر
دکتر محمدامیر شیخ نوری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Amir Sheikh Noori
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: history
اعضای تحریریه
دکتر محمدامیر شیخ نوری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Amir Sheikh Noori
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: history
دکتر جهانبخش ثواقب
دانشیار
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Jahan Bakhsh Savagheb
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: History of Islamic Iran
دکتر سید ابوالفضل رضوی
دانشیار تاریخ، دانشکده ادبیات
دانشگاه خوارزمی
Seyed Abolfazl Razavi
Associate Professor, History
Kharazmi University
Specialist: History
دکتر محمد نایب پور

Mohammad Nayeb Pour

دکتر اکبر وروایی
استاد
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Akbar Varvaee
Professor
Amin Police University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر نوذر امین صارمی
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Nozar Amin Saremi
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Sociology
رضا بیگدلو
دانشیار تاریخ
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
Reza Bigdelou
Associate Professor, History
دکتر عباس قدیمی قیداری
دانشیار تاریخ
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ جدید ایران(قاجار و پهلوی)، تاریخ نگاری ایرانی
Abbas Ghadimi Gheidari
Associate Professor, History
University of Tabriz
Specialist: New history of Iran (Qajar and Pahlavi), Iranian historiography
دکتر مسعود بیات
دانشیار
Masoud Bayat
Associate Professor
ویراستار فارسی
رضا بیگدلو
دانشیار تاریخ
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
Reza Bigdelou
Associate Professor, History
ویراستار انگلیسی
محسن محمودی
محسن محمودی

مدیر اجرایی
دکتر نسرین اصلانی
دکتر نسرین اصلانی

Nasrin Aslani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۹