درباره نشریه
ISSN:
2383-1669
eISSN:
2383-1200
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سازمان نظام پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی مهرابی بهار
سردبیر:
دکتر رضا افشاری
دستیار سردبیر:
رویا راعی فرد
مدیر اجرایی:
رویا راعی فرد
تلفن:
051-36025086
051-36025070 ، داخلی: 137
سایت اختصاصی:
jmmc.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، بلوار سجاد، خیابان حامد جنوبی، تقاطع حامد جنوبی 9 و مرجان 10، جنب پارک جامی،
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/10
مدیر مسئول
دکتر مصطفی مهرابی بهار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی عمومی
Mostafa Mehrabi Bahar
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: General surgery
سردبیر
دکتر رضا افشاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی، سم شناسی و اپیدمیولوژی
Reza Afshari
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology, Toxicology and Epidemiology
دستیار سردبیر
رویا راعی فرد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Roya Raeefard

Mashhad University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر شاپور بدیعی اول
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب سنتی و مکمل
Shapour Badiee Aval
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Traditional and complementary medicine
دکتر علیرضا رضاپناه
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی
Ali Reza Reza Panah
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر مجید خادم رضاییان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Majid Khadem Rezaiyan

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر محمود محمودی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Mahmoud Mahmoudi
Immunology Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر علی بیرجندی نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی ارتوپدی
Ali Birjandi Nejad
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic Surgery
دکتر سید حسین حسینی زارچ
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Seyed Hosein Hoseini Zarch
دانشکده دندانپزشکي
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر فرشید عابدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Farshid Abedi
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر محمود محمودی مجدآبادی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی، ایمونولوژی و آلرژی، آمار زیستی
Mahmoud Mahmoudi Majdabadi
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Demographics, Immunology and Allergy, Biostatistics
دکتر عبدالرضا شقاقی
دانشیار اداره آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت عمومی
Abdolreza Shaghaghi
Associate Professor Health Education & Promotion Department
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Public Health Education
دکتر بابک مصطفی زاده
دانشیار پزشکی قانونی و سم شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی، سم شناسی بالینی
Babak Mostafazadeh
Associate Professor Forensic Medicine and Toxicology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine, Clinical Toxicology
دکتر امید مهرپور
دانشیار مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی و سوء مصرف مواد مخدر
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: پزشکی قانونی
Omid Mehrpour
Associate Professor Medical Toxicology and Drug Abuse Research Center
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine
دکتر عباس آقابیکلویی
استاد دپارتمان پزشکی قانونی و مسمومیت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: متخصص طب قانونی ، فوق تخصص سم شناسی پزشکی
Abbas Aghabiklooei
Professor, Department of Forensic Medicine and Toxicology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine, Medical Toxicologist
مدیر اجرایی
رویا راعی فرد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Roya Raeefard

Mashhad University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۰