درباره نشریه
ISSN:
2423-6594
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
مدیر مسئول:
دکتر سید عباس موسوی
سردبیر:
دکتر حمید کلیان مقدم
مدیر اجرایی:
علی اکبر رودباری
مدیر اجرایی:
مهسا فیاض
ویراستار فارسی:
منیره بسطامی
صفحه آرا:
فاطمه میری
تلفن:
023-32390600
دورنگار:
023-32390600
سایت اختصاصی:
ijhs.shmu.ac.ir
نشانی:
شاهرود، میدان هفت تیر، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/11
مدیر مسئول
دکتر سید عباس موسوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Seyed Abbas Mousavi
Associate Professor
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
سردبیر
دکتر حمید کلیان مقدم
دکتر حمید کلیان مقدم
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
Hamid Kallalian Moghaddam
Associate Professor
Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
اعضای تحریریه
دکتر لیلا احمدیان
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Leila Ahmadian
Associate Professor Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
دکتر مجتبی اختری
دانشیار
رشته تخصصی: پزشکی بالینی
Mojtaba Akhtari
Associate Professor
Specialist: Clinical Medicine
بهاره عجمی
استادیار
Bahareh Ajamai
Assistant professor Stanford University, California, United States
Specialist: Molecular Microbiology and Immunology
کامیار علایی
دانشیار
Kamiar Alaei
Associate Professor University at Albany, New York, United States
Specialist: Epidemiology
الهام عندلیب
الهام عندلیب

Elham Andalib
Sanofi ,Montreal, Canada
Specialist: Medical and Scientific Operation
علی اردکانی
علی اردکانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
پیام بهزادی
پیام بهزادی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
Payam Behzadi
Assistant professor
Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University
Specialist: Molecular Biology
دکتر حسین ابراهیمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Hossein Ebrahimi
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
محمدحسن امامیان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Hassan Emamian
Associate Professor
Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
نادر فلاح

Nader Fallah
University of British Columbia, Vancouver, Canada
Specialist: Biostatistician
فضل الله غفرانی پور
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، پرستاری بهداشت جامعه
Fazlollah Ghofranipour
Full Professor, Health Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education and health promotion, Community health nursing
فضل الله غفرانی پور
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، پرستاری بهداشت جامعه
Fazlollah Ghofranipour
Full Professor, Health Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education and health promotion, Community health nursing
 Dugalic
Dugalic

دکتر سید محمد هاشمی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: آترواسکلروز
Mohammad Hashemi

Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Athero sclerosis
جان هاسارد
استاد
John Hassard
professor Manchester Business School, University of Manchester, UK
Specialist: Organizational Analysis
سوزان حجت عصاری

Suzanne Hojjat Assari
French Institute of Research and High Education (IFRES-INT), Paris, France
آرون کاویانی
آرون کاویانی

Aaron Kaviani
Campbell Health and Education Institute, Ontario, Canada
دکتر احمد خسروی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Ahmad Khosravi
Assistant professor
Kerman University of Medical Sciences
سید محمد میرزایی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
Seyyed Mohammad Mirrezaie
Assistant professor Center for Health Related Social and Behavioral Sciences Research
Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
مسعود نصرتی
مسعود نصرتی

Manson Pawelek
Manson Pawelek

مایکل پاپه جوی
استاد
Michael W Popejoy
professor Florida International University, USA
Specialist: Public Health
علی اکبر رودباری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ali Akbar Roudbari
Associate Professor
Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
بنفشه صادقی
دانشیار
Banafsheh Sadeghi
Associate Professor Davis Medical Center, Sacramento, USA
Specialist: General Medicine, Geriatrics, and Bioethics
دکتر محمد شریعتی
استاد تمام پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Shariati
Full Professor, Community Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر مسعود یونسیان
دانشیار دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Massoud Yunesian
Associate Professor School of Public Health and Environmental Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
ویراستار فارسی
منیره بسطامی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
Monireh Bastami

Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Computer Engineer
صفحه آرا
فاطمه میری

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
Fatemeh Miri

Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Computer Engineer
مدیر اجرایی
علی اکبر رودباری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ali Akbar Roudbari
Associate Professor
Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
مهسا فیاض
مهسا فیاض

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۰