درباره نشریه
ISSN:
2423-6578
eISSN:
2423-6586
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر زهرا کریمی تکانلو
سردبیر:
دکتر جعفر حقیقت
کارشناس:
خدیجه نعمت پور
تلفن:
041-33392360
دورنگار:
041-33392360
سایت اختصاصی:
ecoj.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، ، کدپستی: 5166616471
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/08
مدیر مسئول
دکتر زهرا کریمی تکانلو

سردبیر
دکتر جعفر حقیقت
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Jaafar Haghighat
Professor Faculty of Economics and Management
University of Tabriz
Specialist: Economic
اعضای تحریریه
دکتر میثم موسائی
استاد علوم اقتصادی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصاد توسعه
Maysam Musai
Professor, Planning and Development
University of Tehran
Specialist: Economics, Economics of Development
دکتر محسن بهمنی اسکویی
استاد دانشگاه ویسکانسین - میلواکی آمریکا
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohsem Bahmani Oskooee
Professor University of Wisconsin - Milwaukee - U.S.A
Specialist: Economy
دکتر بهرام آدرنگی

محمدرضا فرزانگان
استاد دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Farzanegan
Professor Philips-Universitaet Marburg
Specialist: Economics
دکتر محسن پورعبادالهان کویچ
دانشیار اقتصاد، گروه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد صنعتی
Mohsen Pourebadollahan Covich
Associate Professor, Department of Economic Development and Planning
University of Tabriz
Specialist: Industrial Economics
کریم اسلاملوییان
استاد اقتصاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد
Karim Eslamloueyan
Professor, Economics
University of Shirazu
Specialist: Economics
دکتر علی اصغر بانویی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی اقتصادی، اقتصاد منطقه ای
Ali Asghar Banoe
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economic Planning, Regional Economics
دکتر حسین پناهی
استاد اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Hossein Panahi
Professor, Department of Economic Development and Planning Faculty of Economics and Management
University of Tabriz
Specialist: Economics
دکتر جعفر حقیقت
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Jaafar Haghighat
Professor Faculty of Economics and Management
University of Tabriz
Specialist: Economic
دکتر حسن حیدری
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: اقتصاد کلان سنجی
Hasan Heydari
Professor
University of Urmia
Specialist: Macroeconomic economics
سعید راسخی

Saeed Rasekhi

دکتر سید کمال صادقی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Seyedkamal Sadeghi
Associate Professor Faculty of Economics and Management
University of Tabriz
Specialist: Economy
دکتر محمدحسن فطرس
استاد اقتصاذ، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Mohammad Hassan Fotros
Professor, Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
Specialist: development economy
دکتر محمدعلی فلاحی
استاد اقتصاد، اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصادسنجی، اقتصاد انرژی
Mohammad Ali Falahi
Professor, Economics, Economics, Economics and Administrative Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economical science
دکتر سید علیرضا کازرونی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Seyed Alireza Kazerooni
Professor Faculty of Economics and Management
University of Tabriz
Specialist: Economics
دکتر محمدعلی متفکرآزاد
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: توسعه اقتصادی
Mohammad Ali Motafaker Azad
Professor
University of Tabriz
Specialist: Economic Development
دکتر داود بهبودی
استاد تمام علوم اقتصادی، گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Davood Behboudi
Full Professor, Economic Development and Planning Department
University of Tabriz
Specialist: Economy
دکتر بهزاد سلمانی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Behzad Salmani
Professor Faculty of Economics and Management
University of Tabriz
Specialist: Economy
دکتر احمد اسدزاده
دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Ahmad Asadzadeh
Associate Professor Faculty of Economics and Management
University of Tabriz
Specialist: Economy
دکتر پرویز محمدزاده
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Parviz Mohammadzadeh
Professor Faculty of Economics and Management
University of Tabriz
Specialist: Economy
دکتر قهرمان عبدلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد بین رشته ای، نظریه بازی ها
Gharaman Abdoli
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy, Interdisciplinary Economics, Game Theory
دکتر کیومرث شهبازی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: اقتصاد
Kiumars Shahbazi
professor
University of Urmia
دکتر زهرا نصراللهی
دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه یزد
Zahra Nasrollahi
Associate Professor, Economics
University of Yazd
کارشناس
خدیجه نعمت پور

دانشگاه تبریز
Khadijeh Nematpour

University of Tabriz
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۵