درباره نشریه
ISSN:
4072-2383
eISSN:
3566-2538
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر آرمین زارعیان
سردبیر:
دکتر زهرا فارسی
جانشین سردبیر:
دکتر سیده اعظم سجادی
ویراستار فارسی:
نرجس فیضی
کارشناس:
نرجس فیضی
تلفن:
021-77500404
021-77500929
دورنگار:
021-77500404
021-77500929
سایت اختصاصی:
mcs.ajaums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان کاج، دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، دفتر نشریه علوم مراقبتی نظامی، ، کدپستی: 1815116139
تلفن همراه:
09014281743
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/05
مدیر مسئول
دکتر آرمین زارعیان
دانشیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: دکترای تخصصی پرستاری
Armin Zareiyan
Associate Professor Faculty of Nursing
Specialist: Nursing Care and Allied Health
کارشناس
نرجس فیضی
نرجس فیضی

Narjes Feizi

سردبیر
دکتر زهرا فارسی
استاد تمام پرستاری، معاون پژوهش و مدیر گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: پرستاری، آموزش پرستاری ، آموزش داخلی_جراحی
Zahra Farsi
Full Professor, Research and Community Health Departments
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Nursing Education , Medical_Surgical Nursing
جانشین سردبیر
دکتر سیده اعظم سجادی

رشته تخصصی: پرستاری
Seyyedeh Azam Sajjadi

Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر سیده اعظم سجادی

رشته تخصصی: پرستاری
Seyyedeh Azam Sajjadi

Specialist: Nursing
دکتر سید حمید شریف نیا
دانشیار پرستاری آمل
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Sharif Nia
Associate Professor, Nursing
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
ابراهیم حضرتی
قائم مقام دانشگاه
رشته تخصصی: فوق تخصص مراقبتهای ویژه (ICU)
Ebrahim Hazrati

Specialist: Intensivist
دکتر فروزان آتش زاده شوریده
دانشیار گروه مدیریت و روان پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری
Foroozan Atashzadeh Shoorideh
Associate Professor, Psychiatric Nursing and Management, School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سید امیرحسین پیشگویی
دانشیار پرستاری، مراقبت ویژه، پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی پرستاری
Seyed Amir Hosein Pishgooie
Associate Professor, Nursing, Critical Care, Nursing
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: PhD in Nursing
دکتر علیرضا خوشدل
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Reza Khoshdel
Associate Professor Faculty of Medicine
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Dehghan Nayeri
Professor Nursing and Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر آرمین زارعیان
دانشیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: دکترای تخصصی پرستاری
Armin Zareiyan
Associate Professor Faculty of Nursing
Specialist: Nursing Care and Allied Health
دکتر ویدا شفیع پور
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: Nursing Education
Vida Shafipour
Assistant Professor
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: آموزش پرستاري
دکتر رضا ضیغمی
دانشیار روانپرستاری، روانپرستاری، دانشکده پرستاری ومامایی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Reza Zeighami
Associate Professor, Psychiatric nursing
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Education
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر شهلا علیاری
استادیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Shahla Aliyari
Assistant Professor Faculty of Nursing
Specialist: Curriculum Studies
دکتر زهرا فارسی
استاد تمام پرستاری، معاون پژوهش و مدیر گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: پرستاری، آموزش پرستاری ، آموزش داخلی_جراحی
Zahra Farsi
Full Professor, Research and Community Health Departments
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Nursing Education , Medical_Surgical Nursing
دکتر مرضیه مومن نسب
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پرستاری
Marzieh Momennasab
Associate Professor, Nursing
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر ایرج میرزایی دیزگاه
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Iraj Mirzaii Dizgah
Professor Department of Physiology
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر رضا نگارنده

Reza Negarandeh

ویراستار فارسی
نرجس فیضی
نرجس فیضی

Narjes Feizi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۹