درباره نشریه
ISSN:
2423-7477
eISSN:
2423-7485
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه مواد و انرژی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا خاوندی
سردبیر:
دکتر محمدرضا رحیمی پور
معاون سردبیر:
دکتر سیدمحمدتقی صالحی
مدیر اجرایی:
دکتر سیدمنصور رضوی
با همکاری:
انجمن سرامیک ایران
تلفن:
026-36280040-7 ، داخلی: 175،362
دورنگار:
026-36280040-7 ، داخلی: 175،362
سایت اختصاصی:
acp.sinaweb.net
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/30
مدیر مسئول
علیرضا خاوندی
ریاست پژوهشگاه مواد و انرژی دانشکده متالورژی و مهندسی مواد
رشته تخصصی: متالورژی و مهندسی مواد
Ali Reza Khavandi
Presidency of the Institute of Materials and Energy, School of Metallurgy & Materials Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy & Materials Engineerin
سردبیر
محمدرضا رحیمی پور
استاد
Reza Rahimipour
Professor, Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Centre (MERC),
Specialist: Materials Engineering
معاون سردبیر
سیدمحمدتقی صالحی
دانشیار دانشکده متالورژی و مهندسی مواد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Mohammad Taghi Salehi
Associate Professor, School of Metallurgy & Materials Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Materials Engineering
هیات تحریریه
علیرضا آقایی
دانشیار
رشته تخصصی: علم شیمی
Ali Reza Aghaee
Associate Professor, Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Centre,
Specialist: Chemistry
پروین علیزاده
استاد گروه علوم و مهندسی مواد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Parvin Alizadeh
Professor, Department of Materials Science and Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Materials Engineering
مهدی صالحی
استاد دانشکده مهندسی مواد
رشته تخصصی: علم و تکنولوژی سطح
Mehdi Salehi
Professor, Faculty of Material Engineering, University of Isfahan
Specialist: Science and technology level
تورج عبادزاده
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Touraj Ebadzadeh
Professor,
Specialist: Materials Engineering
محمدعلی فقیهی ثانی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Mahammad Ali Faghihi Sani
Associate Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Materials Science and Engineering
فرهاد گلستانی فرد
استاد دانشکده مهندسی مواد
Farhad Golestani Fard
Professor, Faculty of Material Engineering، School of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology
محمدمسعود محبی
رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Mohammad Masoud Mohebi
Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Technology and Engineering, Imam Khomeini International University
Specialist: Materials Science
محمدرضا رحیمی پور
استاد
Reza Rahimipour
Professor, Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Centre (MERC),
Specialist: Materials Engineering
اسماعیل صلاحی
رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Ismaeel Salahi
Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Centre (MERC),
Specialist: Materials Engineering
مدیر اجرایی
سیدمنصور رضوی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
seyyed Mansour Razavi
Professor, Materials and Energy Research Centre, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Materials Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۰