درباره نشریه
ISSN:
2423-7477
eISSN:
2423-7485
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه مواد و انرژی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا خاوندی
سردبیر:
دکتر محمدرضا رحیمی پور
معاون سردبیر:
دکتر سید محمدتقی صالحی
مدیر اجرایی:
دکتر سید منصور رضوی
با همکاری:
انجمن سرامیک ایران
تلفن:
026-36280040-7 ، داخلی: 175،362
دورنگار:
026-36280040-7 ، داخلی: 175،362
سایت اختصاصی:
www.acerp.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/05
مدیر مسئول
دکتر علیرضا خاوندی
ریاست پژوهشگاه مواد و انرژی دانشکده متالورژی و مهندسی مواد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی و مهندسی مواد
Ali Reza Khavandi
Presidency of the Institute of Materials and Energy School of Metallurgy & Materials Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy & Materials Engineerin
سردبیر
دکتر محمدرضا رحیمی پور
استاد تمام مهندسی مواد، کامپوزیت و نانو پودر، پژوهشکده سرامیک
پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Mohammad Reza Rahimipour
Full Professor, Materials Engineering, Composite and nano powder, Ceramic Department
Materials and Energy Research Center
Specialist: Materials Engineering
معاون سردبیر
دکتر سید محمدتقی صالحی
دانشیار دانشکده متالورژی و مهندسی مواد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Mohammad Taghi Salehi
Associate Professor School of Metallurgy & Materials Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Materials Engineering
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا آقایی
دانشیار
رشته تخصصی: علم شیمی
Ali Reza Aghaee
Associate Professor Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Centre
Specialist: Chemistry
دکتر پروین علیزاده
استاد گروه علوم و مهندسی مواد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Parvin Alizadeh
Professor Department of Materials Science and Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Materials Engineering
دکتر مهدی صالحی
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علم و تکنولوژی سطح
Mehdi Salehi
Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Science and technology level
دکتر تورج عبادزاده
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Touraj Ebadzadeh
Professor
Specialist: Materials Engineering
دکتر محمدعلی فقیهی ثانی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Mahammad Ali Faghihi Sani
Associate Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Materials Science and Engineering
دکتر فرهاد گلستانی فرد
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Farhad Golestani Fard
Professor Faculty of Material Engineering، School of Metallurgy and Materials Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر محمدمسعود محبی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Mohammad Masoud Mohebi
Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Technology and Engineering
Imam Khomeini International University
Specialist: Materials Science
دکتر محمدرضا رحیمی پور
استاد تمام مهندسی مواد، کامپوزیت و نانو پودر، پژوهشکده سرامیک
پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Mohammad Reza Rahimipour
Full Professor, Materials Engineering, Composite and nano powder, Ceramic Department
Materials and Energy Research Center
Specialist: Materials Engineering
دکتر اسماعیل صلاحی

رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Ismaeel Salahi
Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Centre (MERC)
Specialist: Materials Engineering
مدیر اجرایی
دکتر سید منصور رضوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی مواد
seyyed Mansour Razavi
Professor Materials and Energy Research Centre
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Materials Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۴