درباره نشریه
ISSN:
2423-575x
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر طیبه موسوی میانگاه
مدیر مسئول:
دکتر طیبه موسوی میانگاه
سردبیر:
دکتر طیبه موسوی میانگاه
تاریخ به‌روزآوری: 1394/07/12
صاحب امتیاز
دکتر طیبه موسوی میانگاه
دانشیار زبانشناسی رایانشی - دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور
Tayebeh Mosavi Miangah
Associate Professor, Computational Linguistics - Payame Noor University
Payame Noor University
مدیر مسئول
دکتر طیبه موسوی میانگاه
دانشیار زبانشناسی رایانشی - دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور
Tayebeh Mosavi Miangah
Associate Professor, Computational Linguistics - Payame Noor University
Payame Noor University
سردبیر
دکتر طیبه موسوی میانگاه
دانشیار زبانشناسی رایانشی - دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور
Tayebeh Mosavi Miangah
Associate Professor, Computational Linguistics - Payame Noor University
Payame Noor University
اعضای تحریریه
دکتر الکساندر گلبوخ
دکتر الکساندر گلبوخ

دکتر امریچ کلی
دکتر امریچ کلی

دکتر بلقیس روشن
استاد زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبانشناسی
Belghis Rovshan
Professor, Linguistics
Payame Noor University
دکتر تورستن رولک
دکتر تورستن رولک

دکتر جن مسوتک
دکتر جن مسوتک

حسین ملانظر
دانشیار مترجمی زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Hussein Mollanazar
Associate Professor, English Translation Stuides
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Translation Studies
دکتر ردک سچ
دکتر ردک سچ

دکتر علی دلاورخلفی

Ali Delavarkhalafi

دکتر گبریل آلتمن
دکتر گبریل آلتمن

دکتر لوکاس دبوسکی
دکتر لوکاس دبوسکی

دکتر محمدجواد رضایی
دکتر محمدجواد رضایی

دکتر محمود بی جن خان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه زبان شناسی
Mahmood M.Bijankhan
Professor
University of Tehran
Specialist: Linguistics
دکتر سید مصطفی عاصی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mostafa Assi
Professor
Specialist: Linguistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴