درباره نشریه
ISSN:
2345-2676
eISSN:
2645-5811
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
مدیر مسئول:
دکتر سید کاظم سیدباقری
سردبیر:
دکتر نجف لکزایی
مدیر اجرایی:
علیرضا ناییج
ویراستار فارسی:
محمدحسین طاهری
تلفن:
025-32938773
سایت اختصاصی:
sm.psas.ir
نشانی:
قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه شماره 2، فرعی اول سمت چپ، انجمن های علمی حوزه
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/26
مدیر مسئول
دکتر سید کاظم سیدباقری
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: اندیشه سیاسی اسلام؛ فقه سیاسی، اخلاق سیاسی
Seyed Kazem Seyed Bagheri
Associate Professor, Institute of Islamic Culture and Thought
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic political Thoghut
سردبیر
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر سید سجاد ایزدهی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی، فقه سیاسی
Seyed Sajjad Izedehi
Associate Professor
Specialist: political science, Political Jurisprudence
دکتر نصرالله سخاوتی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
Nasrollah Sekhavati
Associate Professor
Al-Mustafa International University
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
دکتر منصور میراحمدی
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Mansoor Mirahmadi
Professor Department of Political Science and International Relation
Shahid Beheshti University
Specialist: political science, Political Thought
دکتر محمدعلی میرعلی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Ali Mirali
Associate Professor
Al-Mustafa International University
دکتر داوود مهدوی زادگان
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Davood Mahdavizadegan
Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: political science
دکتر احمد واعظی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه معاصر
Ahmad Vaezi
Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Contemporary Philosophy, Philosophy
ویراستار فارسی
محمدحسین طاهری
محمدحسین طاهری

مدیر اجرایی
علیرضا ناییج
علیرضا ناییج

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۹