درباره نشریه
ISSN:
2588-381X
eISSN:
2588-431X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر احمد بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محسن ایزدی
سردبیر:
دکتر سعید بهشتی
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی بهشتی
سایت اختصاصی:
www.aghlodin.ir
نشانی:
قم، خیابان دور شهر، کوچه 18، کوچه هشتم، پلاک 142
تلفن همراه:
09120778645
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/12
صاحب امتیاز
دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
مدیر مسئول
دکتر محسن ایزدی
دانشیار گروه معارف اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Mohsen Izadi
Associate Professor, facultiy of theology
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology
سردبیر
دکتر سعید بهشتی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Saeed Beheshti
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy and theology
اعضای تحریریه
دکتر محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
دکتر محسن ایزدی
دانشیار گروه معارف اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Mohsen Izadi
Associate Professor, facultiy of theology
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology
دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر احمد عابدی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: اسرار و معارف، کلام، علوم قرآن و حدیث
Ahmad Abedi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Secrets and education, Speech, Quran and Hadith Sciences
دکتر فتح الله نجارزادگان
استاد پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathollah Najjarzadegan
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سعید بهشتی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Saeed Beheshti
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy and theology
مدیر اجرایی
دکتر مهدی بهشتی

رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Mahdi Beheshti

Specialist: Philosophy and theology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۴