درباره نشریه
ISSN:
2423-7396
eISSN:
2538-5461
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 93
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق (پردیس خواهران)
مدیر مسئول:
دکتر نیکو دیالمه
سردبیر:
دکتر سعید بهشتی
ویراستار انگلیسی:
دکتر کیانوش هاشمیان
مسئول اشتراک:
کیایی
تلفن:
021-22094901-4
دورنگار:
021-22094901-4
سایت اختصاصی:
esi.journals.isu.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان صنعت، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید طاهرخانی، دانشگاه امام صادق، پردیس خواهران
صندوق پستی:
111-14655
اشتراک:
تلفن:
021-22094901-4
دورنگار:
021-22094901-4
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/07
مدیر مسئول
دکتر نیکو دیالمه
دانشیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم تربیتی و معارف اسلامی
Nikoo Dialameh
Associate Professor
سردبیر
دکتر سعید بهشتی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Saeed Beheshti
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy and theology
اعضای تحریریه
دکتر معصومه اسماعیلی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره
Masume Esmaili
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice
دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی
استاد تمام علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان
Hasanali Bakhtiarnasrabadi
Full Professor, edjucational sciences
University of Isfahan
دکتر نیکو دیالمه
دانشیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم تربیتی و معارف اسلامی
Nikoo Dialameh
Associate Professor
دکتر رحمت الله مرزوقی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Rahmatollah Marzooghi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Curriculum studies
عباس مصلایی پور یزدی

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Abdol Rahim Naveh Ebrahim
Professor
Kharazmi University
Specialist: Higher Education Management
دکتر احمدرضا نصر اصفهانی

دکتر منیژه شهنی ییلاق
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Manijeh Shehni Yaylagh
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
دکتر سید حمیدرضا علوی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyedhamidreza Alavi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Philosophy of Education
جمیله علم الهدا
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Jamileh Alamolhoda
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی
دانشیار واحد رودهن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Khadijeh Abolmaali Alhosseini
Associate Professor Rowden unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Faezeh Azimzadeh Ardebili
Associate Professor
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر زهره موسی زاده

Zohre Musazadeh

ویراستار انگلیسی
دکتر کیانوش هاشمیان
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی
Kianoosh Hashemiyan
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۸