درباره نشریه
ISSN:
2322-1070
eISSN:
2645-3622
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مدیر مسئول:
دکتر مهران نصرت اللهی
سردبیر:
دکتر شهرام یوسفی
مدیر اجرایی:
دکتر جاماسب پیرکندی
تلفن:
021-22987004
دورنگار:
021-22987004
سایت اختصاصی:
www.astjournal.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
صندوق پستی:
15875-1774
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/06
مدیر مسئول
دکتر مهران نصرت اللهی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Mehran Nosratolahi
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
سردبیر
دکتر شهرام یوسفی
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Shahram Yousefi
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
اعضای تحریریه
دکتر ناصر احسانی قمیشلویی
استاد
Naser Ehsani
Professor
دکتر جعفر روشنیان
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: دکترای مهندسی هوافضا، دینامیک پرواز و کنترل
Jafar Roshanian
Professor Faculty of Aerospace Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Aerospace Engineering- Flight Dynamics and Control
دکتر فیروز بختیاری نژاد
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Firooz Bakhtiari Nejad
Professor Department of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر جمال زمانی اشنی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Jamal Zamani Ashni
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر مهدی مرتضوی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Mehdi Mortazavi
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر سید حسین ساداتی
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Seyed Hossein Sadati
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر محمود عدمی
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Mahmood Adami
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر شهرام یوسفی
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Shahram Yousefi
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر حسین خدارحمی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مکانیک
Hossein khodarahmi
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: the mechanic
دکتر سعید شکراللهی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Saeed Shokrollahi
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
ویراستارفارسی
مهندس محمد اسدزاده
کارشناس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Asadzadeh
Expert
Specialist: mechanical engineering
مدیر اجرایی
دکتر جاماسب پیرکندی
دکتر جاماسب پیرکندی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۹