درباره نشریه
ISSN:
2322-1070
eISSN:
2645-3622
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مدیر مسئول:
دکتر مهران نصرت اللهی
سردبیر:
دکتر کرامت ملک زاده فرد
مدیر اجرایی:
دکتر جاماسب پیرکندی
تلفن:
021-22987004
دورنگار:
021-22987004
سایت اختصاصی:
www.astjournal.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
صندوق پستی:
15875-1774
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/25
مدیر مسئول
دکتر مهران نصرت اللهی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Mehran Nosratolahi
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
سردبیر
دکتر کرامت ملک زاده فرد

اعضای تحریریه
محمد طیبی رهنی
استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک سیالات
Mohammad Taeibi Rahni

Specialist: Fluid Mechanics
دکتر مسعود ضیاء بشرحق
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Masoud Zia Bashar Hagh
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی

دکتر حسن حدادپور

دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Hasan Haddad Pour

Sharif University of Technology
Specialist: aerospace engineering
دکتر جواد مرزبان راد
استاد تمام دانشکده مهندسی خودرو
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک‐ طراحی کاربردی
Javad Marzbanrad
Full Professor, School of Automotive Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Applied Mechanical Engineering
دکتر عبدالامیر بک خوشنویس
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: هوا-فضا
Abdol Amir Bak Khoshnevis
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
Hakim Sabzevari University
Specialist: Aerospace
دکتر علیرضا طلوعی

دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جعفر اسکندری جم
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Jafar Eskandari Jam
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر مجتبی دهقان منشادی

دکتر فیروز بختیاری نژاد
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Firooz Bakhtiari Nejad
Professor Department of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر مهدی مرتضوی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Mehdi Mortazavi
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر سید حسین ساداتی
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Seyed Hossein Sadati
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر شهرام یوسفی
دانشیار هوافضا
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Shahram Yousefi
Associate Professor, Aerospace
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر سعید شکراللهی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Saeed Shokrollahi
Assistant Professor
Malek-Ashtar University of Technology
مدیر اجرایی
دکتر جاماسب پیرکندی
دکتر جاماسب پیرکندی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۵