درباره نشریه
ISSN:
2345-5020
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زابل
مدیر مسئول:
دکتر حسین شهدادی
سردبیر:
دکتر محمدرضا فیروزکوهی
مدیرداخلی:
نجمه عزیزی
تلفن:
054-32242102
دورنگار:
054-32242102
سایت اختصاصی:
jdn.zbmu.ac.ir
نشانی:
زابل، خیابان فردوسی شرقی، جنب میراث فرهنگی، دانشکده پرستاری و مامایی، دفتر مجله پرستاری دیابت
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/11
مدیر مسئول
دکتر حسین شهدادی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Hossein Shahdadi
Faculty of Nursing and Midwifery
Zabol University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدرضا فیروزکوهی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Mohammadreza Firouzkouhi

Zabol University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
عبدالغنی عبداللهی محمد

Abdolghani Abdollahi Mohammad

دکتر مسعود لطفی زاده
دانشیار سلامت اجتماعی (بهداشت جامعه). دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: سلامت و بهداشت جامعه
Masoud Lotfizadeh
Associate Professor, Community health, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Community Health
دکتر رضا مسعودی
دانشیار دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Masoudi
Assistant Professor Nursing Schoo
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
مهین نادری فر
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی زابل
رشته تخصصی: دانشیار پرستاری
Mahin Naderifar
Associate Professor, nursing
Zabol University of Medical Sciences
Specialist: Associate Professor of Nursing
الهه اسدی بیدمشکی
الهه اسدی بیدمشکی

دکتر اسحق ایلدر آبادی
استادیار گروه پرستاری/دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
رشته تخصصی: پرستاری
Eshagh Ildarabadi

Specialist: Nursing
دکتر مهین بدخش
دکتر مهین بدخش
مربی گروه مامایی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
مهدیه پودینه مقدم
مهدیه پودینه مقدم
مربی گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی زابل
دکتر کاوه تبریزیان
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Kaveh Tabrizian
Faculty of Pharmacy
Zabol University of Medical Sciences
دکتر محسن حیدری مکرر
دکتر محسن حیدری مکرر
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زابل
رشته تخصصی: اعصاب و روان
دکتر مژگان رھنما
دکتر مژگان رھنما
دانشیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی زابل
دکتر زهرا سپهری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زابل
دکتر حسین شهدادی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Hossein Shahdadi
Faculty of Nursing and Midwifery
Zabol University of Medical Sciences
دکتر ایرج شھرامیان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زابل
رشته تخصصی: اطفال
دکتر عباس عباس زاده
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری ، اخلاق زیستی
Abbas Abbaszadeh
Professor, Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing , Bioethics
دکتر محمدرضا فیروزکوھی
دانشیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی زابل
نصرت الله مسینایی نژاد
نصرت الله مسینایی نژاد
مربی گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی زابل
دکتر سید رضا مظلوم
مربی گروه پرستاری جراحی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی-داخلی
Seyed Reza Mazlom
Instructor Department of Medical Surgical Nursing
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر علی اکبر نصیری
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ali Akabr Nasiri
Assistant Professor Faculty of Medicine
Zabol University of Medical Sciences
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر احمد نصیری فورگ
مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Ahmad Nasiri
Toxicity and Substance Abuse Research Center
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Education
مدیرداخلی
نجمه عزیزی
نجمه عزیزی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۶