درباره نشریه
ISSN:
3456-6452
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی سرلک
سردبیر:
دکتر شمس السادات زاهدی
جانشین سردبیر:
دکتر علی فرهی
تلفن:
021-77512719
دورنگار:
021-77512719
سایت اختصاصی:
obs.sinaweb.net
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/01
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی سرلک
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، رفتار سازمانی
Mohammad Ali Sarlak
Professor, Payame Noor University
Specialist: Public Administration, organizational behavior
سردبیر
دکتر شمس السادات زاهدی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره امور دولتی
Shamsossadat Zahedi
Professor, School of Accounting and Management, Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management, State Administration
جانشین سردبیر
دکتر علی فرهی
استاد دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی
Ali Farrahi
Professor, Imam Hossein University
Specialist: Management, Management of Organizational Behavior
هیات تحریریه
دکتر سیدمهدی الوانی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Mahdi Alvani
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت دولتي
دکتر محمدسعید تسلیمی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت تحول و توسعه
Mohammad Saeed Taslimi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: governmental management, Transformational Development Management
دکتر محمد خائف الهی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Khaef Elahi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
دکتر حشمت خلیفه سلطانی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Heshmat Khalife Soltani
Assistant Professor,
Specialist: governmental management
دکتر شمس السادات زاهدی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره امور دولتی
Shamsossadat Zahedi
Professor, School of Accounting and Management, Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management, State Administration
دکتر محمدعلی سرلک
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، رفتار سازمانی
Mohammad Ali Sarlak
Professor, Payame Noor University
Specialist: Public Administration, organizational behavior
دکتر محمدابراهیم سنجقی
استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Mohammad Ebrahim Sanjaghi
Professor, Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: strategic Managment
دکتر حسن عابدی جعفری
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
Hassan Abedi Jafari
Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Governmental Management - Organizational Behavior
دکتر علی فرهی
استاد دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی
Ali Farrahi
Professor, Imam Hossein University
Specialist: Management, Management of Organizational Behavior
دکتر رضا واعظی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
Reza Vaezi
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۷