درباره نشریه
ISSN:
2383-4323
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی عبدالجباری
سردبیر:
دکتر مصطفی رضایی طاویرانی
مدیر اجرایی:
مرضیه کرمخانی
صفحه آرا:
فاطمه دولتشاهی
تلفن:
021-22439850
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/jrrh
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان پروانه، بعد از بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سختمان شماره 2، طبقه ششم، مرکز مطالعات دین و سلامت، ، کدپستی: 1985717443
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/11
مدیر مسئول
دکتر مرتضی عبدالجباری
استادیار گروه معارف
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: معارف
Morteza Abdoljabbari
Assistant Professor Department of Education
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: education
سردبیر
دکتر مصطفی رضایی طاویرانی
دانشیار دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mostafa Rezaei Tavirani
Associate Professor School of Paramedical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر فروزان آتش زاده شوریده
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری
Foroozan Atashzadeh Shoorideh
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر نیلوفر آسیم
دانشیار
Niloofar Asim
Associate Professor
دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز
دانشیار موسسه تحقیقات سالمندی مالزی،دانشگاه پوترای مالزی، مالزی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: سلامت سالمندان
Yadollah Abolfathi Momtaz
Associate Professor Malaysian Research Institute on Ageing (MyAgeing), Universiti Putra Malaysia.
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Gerontology
دکتر احسان شمسی گوشکی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Ehsan Shamsi Gooshaki
Assistant Professor medical School
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical ethics
دکتر سید ضیاءالدین علیانسب
دانشیار
دانشگاه حضرت معصومه
رشته تخصصی: معارف اسلامی (گرایش قرآن و متون اسلامی)
Sayyed Ziaoddin Olyanasab
Associate Professor
Hazrat-e Masoumeh University
دکتر حسنعلی وطن پرست
دانشیار
رشته تخصصی: تغذیه و رژیم غذایی
Hassan Ali Vatanparast
Associate Professor
Specialist: Nutrition and Dietetics
دکتر روزبه هدایتی
استاد
Roozbeh Hedayati
Professor
دکتر محمدرضا حسین دخت
استاد دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad-Reza Hoseindokht
Professor School of Science
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمدحسن حیدری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آناتومی و علوم تشریح
Mohammad Hasan Heydari
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy and Anatomy Sciences
دکتر رضا خانی جزنی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دکترای بهداشت حرفه ای (ارگونومی)
Reza Khani Jazani
Professor School of Health
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ergonomics
دکتر مصطفی رضایی طاویرانی
دانشیار دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mostafa Rezaei Tavirani
Associate Professor School of Paramedical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر عباس عباس زاده
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری داخلی جراحی
Abbas Abbaszadeh
School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر مرتضی عبدالجباری
استادیار گروه معارف
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: معارف
Morteza Abdoljabbari
Assistant Professor Department of Education
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: education
دکتر مهدی فانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: معارف
Mehdi Fani
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: education
حجت الاسلام علیمحمد فرهادزاده
مربی گروه معارف
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Mohammad Farhadzadeh
Department of Education
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن قدیانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نفرولوژی
Mohammad Hasan Ghadiani
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر رضا ماستری فراهانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آناتومی و علوم تشریح
Reza Masteri Farahani
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy and Anatomy Sciences
دکتر سید امیرمحمد مرتضویان فارسانی
استاد دانشکده علوم غذایی و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فن آوری تغذیه
Seyyed Amir Mohammad Mortazavian Farsani
professor School of Food and Nutrition Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food Technology
دکتر ابوالفضل موفق
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Abolfazl Movafagh
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical Genetics
ویراستارفارسی
ساحله شکری فیروزجاه
کارشناسی ارشد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saheleh Shokri Firoozjah
Masters
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر سجاد سپهری نیا
دکتر سجاد سپهری نیا

مدیر اجرایی
مرضیه کرمخانی
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Marziyeh Karamkhani
Masters
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۲