درباره نشریه
ISSN:
2383-4323
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی عبدالجباری
سردبیر:
دکتر مصطفی رضایی طاویرانی
مدیر اجرایی:
مرضیه کرمخانی
صفحه آرا:
فاطمه دولتشاهی
تلفن:
021-22439850
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/jrrh
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان پروانه، بعد از بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سختمان شماره 2، طبقه ششم، مرکز مطالعات دین و سلامت، ، کدپستی: 1985717443
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/06
مدیر مسئول
دکتر مرتضی عبدالجباری
استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: معارف
Morteza Abdoljabbari
Assistant Professor, Department of Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: education
سردبیر
دکتر مصطفی رضایی طاویرانی
دانشیار دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mostafa Rezaei Tavirani
Associate Professor, School of Paramedical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر فروزان آتش زاده شوریده
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری
Foroozan Atashzadeh Shoorideh
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر نیلوفر آسیم
دانشیار
Niloofar Asim
Associate Professor,
دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز
دانشیار موسسه تحقیقات سالمندی مالزی،دانشگاه پوترای مالزی، مالزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: سلامت سالمندان
Yadollah Abolfathi Momtaz
Associate Professor, Malaysian Research Institute on Ageing (MyAgeing), Universiti Putra Malaysia., University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Gerontology
دکتر احسان شمسی گوشکی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Ehsan Shamsi Gooshaki
Assistant Professor, medical School, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical ethics
دکتر سیدضیاءالدین علیانسب
دانشیار دانشکده ی الهیات و علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyed Ziaeddin Owlianasab
Associate Professor, Faculty of Theology and Humanities, Hazrat-e Masoumeh University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسن وطن پرست
دانشیار
Hasan Vatanparast
Associate Professor,
دکتر روزبه هدایتی
استاد
Roozbeh Hedayati
Professor,
دکتر محمدرضا حسین دخت
استاد دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad-Reza Hoseindokht
Professor, School of Science, Ferdowsi University of Mashhad
دکتر محمدحسن حیدری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آناتومی و علوم تشریح
Mohammad Hasan Heydari
Professor, medical School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy and Anatomy Sciences
دکتر رضا خانی جزنی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دکترای بهداشت حرفه ای (ارگونومی)
Reza Khani Jazani
Professor, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ergonomics
دکتر مصطفی رضایی طاویرانی
دانشیار دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mostafa Rezaei Tavirani
Associate Professor, School of Paramedical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر عباس عباس زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری داخلی جراحی
Abbas Abbaszadeh
Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر مرتضی عبدالجباری
استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: معارف
Morteza Abdoljabbari
Assistant Professor, Department of Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: education
دکتر مهدی فانی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: معارف
Mehdi Fani
Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: education
حجت الاسلام علیمحمد فرهادزاده
مربی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Mohammad Farhadzadeh
Department of Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن قدیانی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نفرولوژی
Mohammad Hasan Ghadiani
Professor, medical School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر رضا ماستری فراهانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آناتومی و علوم تشریح
Reza Masteri Farahani
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy and Anatomy Sciences
دکتر سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانی
دانشیار دانشکده علوم غذایی و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فن آوری تغذیه
Seyyed Amir Mohammad Mortazavian Farsani
Associate Professor, School of Food and Nutrition Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food Technology
دکتر ابوالفضل موفق
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Abolfazl Movafagh
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical Genetics
ویراستارفارسی
ساحله شکری فیروزجاه
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saheleh Shokri Firoozjah
Masters, Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر مجید سلطانی مقدم
دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
Majid Soltani Moghaddam
Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran
مدیر اجرایی
مرضیه کرمخانی
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Marziyeh Karamkhani
Masters, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۶