درباره نشریه
ISSN:
2423-611X
eISSN:
4603-2588
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه زابل
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل سیدآبادی
سردبیر:
دکتر محمدرضا اصغری پور
مدیرداخلی:
عباس نصیری دهسرخی
تلفن:
054-31232102
دورنگار:
054-31232102
سایت اختصاصی:
cropscience.uoz.ac.ir
نشانی:
زابل، کیلومتر 2 جاده بنجار، پردیس جدید دانشگاه زابل، دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، دفتر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
صندوق پستی:
98615-538
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/02
مدیر مسئول
دکتر اسماعیل سیدآبادی

رشته تخصصی: کشاورزی
Esmaeel Seyedabadi

Specialist: Agriculture
سردبیر
دکتر محمدرضا اصغری پور
دانشیار
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: اکولوژی
Mohammad Reza Asgharipour
Associate Professor
University of Zabol
Specialist: Ecology
اعضای تحریریه
دکتر ناصر مجنون حسینی
استاد تمام گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اگرونومی، زراعت و اصلاح نباتات
Naser Majnoun Hosseini
Full Professor, Agronomy department, college of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Agronomy
دکتر خسرو عزیزی

Khosro Azizi

دکتر بهنام کامکار
استاد دانشکده علوم گیاهی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی
Behnam Kamkar
Professor Faculty of Plant Sciences
Gorgan University
Specialist: Agroecology
دکتر رضا صدرآبادی حقیقی

آریا دولت آبادیان

شهزاد مقصود احمد بصرا

مراد تونج تورک

Amit Kesarwani

Howard Charles Lee

محمود رمرودی
دانشیار
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: اکولوژی
Mahmoud Ramroudi
Associate Professor
University of Zabol
Specialist: Ecology
دکتر محمدرضا شکیبا
استاد گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورز
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Reza Shakiba
Professor Department of Plant Ecophysiology
University of Tabriz
Specialist: Physiology
محمد صدقی
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: بیوشیمی، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Sedghi
Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Biochemistry, Crop Physiology
دکتر سید جلال طباطبایی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Syeid Jalal Tabatabaei
Professor
University of Tabriz
Specialist: Horticultural Science
دکتر عبدالعلی غفاری
دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
رشته تخصصی: اکولوژی
Abdolali Ghaffari
Associate Professor Research Institute of Agricultural Research
Specialist: ecology
سید محسن موسوی نیک
استاد
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Seyyed Mohsen Moosavi Nik
Professor
University of Zabol
Specialist: Physiology
مدیرداخلی
عباس نصیری دهسرخی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۳