درباره نشریه
ISSN:
2251-8517
eISSN:
2251-8525
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی اصفهان
سردبیر:
دکتر پرویز احسان زاده
ویراستار فارسی:
مهناز پیرزاده
تلفن:
031-33912794
دورنگار:
031-33912794
سایت اختصاصی:
jcpp.iut.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، کتابخانه مرکزی، دفتر نشریات علمی، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. ، کدپستی: 8415683111
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/30
سردبیر
دکتر پرویز احسان زاده
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی- فیزیولوژی تنش ها، شوری و خشکی
Parviz Ehsanzadeh
Associate Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Crop Physiology - Physiology of stresses, salinity and drought
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا خزاعی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Reza Khazae
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
دکتر عبدالرحمان محمدخانی
دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد
دانشگاه شهرکرد
Abdolrahman Mohammadkhani
Associate Professor, Shahrekord university
Shahrekord University
دکتر پرویز احسان زاده
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی- فیزیولوژی تنش ها، شوری و خشکی
Parviz Ehsanzadeh
Associate Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Crop Physiology - Physiology of stresses, salinity and drought
دکتر غلام عباس اکبری
دانشیار زراعت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کشاورزی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت و اصلاح نباتات
Gholam Abbas Akbari
Associate Professor, agronomy
University of Tehran
Specialist: Agriculture, Agriculture and Plant Breedin
دکتر یحیی امام
استاد تمام تولید و ژنتیک گیاهی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Yahya Emam
Full Professor, Department of Plant Production and Genetics
University of Shirazu
Specialist: Crop Physiology
دکتر علی اکبر رامین
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی باغبانی- هورمونها، تنش سرما و شوری
Ali Akbar Ramin
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Crop Physiology - Stress, Salinity
دکتر سعید عشقی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Saeed Eshghi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر محمدمهدی مجیدی
استاد ژنتیک و به نژادی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: ژنتیک و به نژادی گیاهی
Mohammad Mahdi Majidi
Professor, Genetic and plant breeding
Isfahan University of Technology
Specialist: Plant breeding and biotechnology
ویراستار فارسی
مهناز پیرزاده
مهناز پیرزاده

Mahnaz Pirzadeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۶