درباره نشریه
ISSN:
2383-1456
eISSN:
2423-7779
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (موسسه جغرافیا)
مدیر مسئول:
دکتر مهران مقصودی
سردبیر:
دکتر کرامت الله زیاری
دستیار سردبیر:
دکتر علی حسینی
مدیرداخلی:
دکتر سعید زنگنه شهرکی
کارشناس:
رضا علی یاری
مسئول اشتراک:
رضا علی یاری
سایت اختصاصی:
jurbangeo.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، نبش کوچه آذین، ساختمان شماره 1 دانشکده جغرافیا، طبقه چهارم، موسسه جغرافیای دانشگاه تهران
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/29
مدیر مسئول
دکتر مهران مقصودی
دانشیار جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشکده جغرافیا،
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا - ژئومورفولوژی
Mehran Maghsoudi
Associate Professor, Department of Physical geography, Faculty of Geography, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Geography - Geomorphology
دستیار سردبیر
دکتر علی حسینی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ali Hoseini
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
کارشناس
رضا علی یاری
دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا
Reza Aliyari

University of Tehran
سردبیر
دکتر کرامت الله زیاری
استاد تمام برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی وبرنامه ریزی، دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Keramatollah Ziari
Full Professor, Urban Planning, Department of Geography and Planning , faculty of Geography,
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
اعضای تحریریه
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مهران مقصودی
دانشیار جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشکده جغرافیا،
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا - ژئومورفولوژی
Mehran Maghsoudi
Associate Professor, Department of Physical geography, Faculty of Geography, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Geography - Geomorphology
دکتر کرامت الله زیاری
استاد تمام برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی وبرنامه ریزی، دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Keramatollah Ziari
Full Professor, Urban Planning, Department of Geography and Planning , faculty of Geography,
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مهدی قرخلو
دانشیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mehdi Gharakh Lou
Associate Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر حسنعلی فرجی سبکبار
استاد تمام در علم داده های فضایی GIScientist، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: Geography، Human Geography، Spatial Analyst، GIS
Hassanali Faraji Sabokbar
Full Professor, Human Geography
University of Tehran
دکتر محمدرضا پورمحمدی
استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Reza Pourmohammadi
Professor Faculty of Geography and Planning
University of Tabriz
Specialist: Urban planning
دکتر حمیدرضا وارثی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Hamidraze Varesi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مسعود تقوایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری
Masoud Taghvaie
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر علی موحد
دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیای شهری، ، گردشگری شهری
Ali Movahed
Associate Professor, Geographic scientific
Kharazmi University
Specialist: urban geography, urban tourism
دکتر فرشاد نوریان
دانشیار دانشکده شهرسازی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شهرسازی
Farshad Nourian
Associate Professor, School of Urban Planning and Design
University of Tehran
Specialist: Urban Planning
مدیرداخلی
دکتر سعید زنگنه شهرکی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Saeed Zanganeh Shahraki
Professor
University of Tehran
Specialist: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۱