درباره نشریه
ISSN:
2476-308X
eISSN:
2476-3098
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز مطالعات مدیریت ایران
مدیر مسئول:
دکتر میرمهدی سیداصفهانی
سردبیر:
دکتر میرمهدی سیداصفهانی
تلفن:
021-88897439
دورنگار:
021-88897439
سایت اختصاصی:
jiems.icms.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، کوچه افتخار، پلاک 36، طبقه 5، ، کدپستی: 1595654111
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/21
مدیر مسئول
دکتر میرمهدی سیداصفهانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mir Mehdi Seyed Esfahani
Professor Faculty of Industrial Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Reliability
سردبیر
دکتر میرمهدی سیداصفهانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mir Mehdi Seyed Esfahani
Professor Faculty of Industrial Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Reliability
اعضای تحریریه
دکتر یحیی فتحی
استاد گروه صنایع، دانشگاه North Carolina State University
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش بهینه سازی
Yahya Fathi
Professor
Specialist: Applied Mathematics Optimization Tendency
Kripa Shanker

Specialist: Operation Research and Industrial Engineering
دکتر لعیا الفت
استاد گروه مدیریت صنعتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laya Olfat
Professor, Industrial Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
دکتر میرمهدی سیداصفهانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mir Mehdi Seyed Esfahani
Professor Faculty of Industrial Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Reliability
دکتر ایرج مهدوی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع - مهندسی تولید
Iraj Mahdavi
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Industrial Engineering - Production Engineering
دکتر محمدجعفر تارخ
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Mohammad Jafar Tarokh
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Information Technology
دکتر حمید شهریاری
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی سیستم ها
Hamid Shahriari
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: systems engineering
دکتر محمدرضا امین ناصری
استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Reza Amin Naseri
Professor Faculty of Industrial Engineering and Systems
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر احمد ماکویی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طرح تولید، تحقیق در عملیات
Ahmad Makui
Professor, school of industrial engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Engineering, Production Planning, Operations Research
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۴