درباره نشریه
ISSN:
2345-5357
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1393
صاحب امتیاز:
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
مدیر مسئول:
دکتر هدایت حسینی
سردبیر:
دکتر کیانوش خسروی دارانی
مدیر اجرایی:
دکتر معصومه مسلمی
با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تلفن:
021-22086347
دورنگار:
021-22086347
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/afb
نشانی:
تهران، شهرک قدس (غرب) ، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید حافظی (ارغوان غربی) ، پلاک7، ، کدپستی: 1981618573
تلفن همراه:
09111946719
صندوق پستی:
4741-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/28
مدیر مسئول
دکتر هدایت حسینی
استاد پژوهشگاه ملی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمنی مواد غذایی، علوم غذایی و ایمنی مواد غذایی
Hedayat Hosseini
Professor, National Nutrition &Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food safety, Food Sciences and Food Safety
سردبیر
دکتر کیانوش خسروی دارانی
استاد موسسه تحقیقات تغذیه و مواد غذایی ملی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Kianosh Khosravi Darani
Professor, National Nutrition & Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: biotechnology
هیات تحریریه
دکتر ایران عالم زاده
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنایع غذایی، مهندسی بیوشیمی
Iran Alamzadeh
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Food industry, biochemistry engineering
Christopher J. Brigham
Christopher J. Brigham
Assistant Professor, Department of Molecular Microbiology, University of Massachusetts, Dartmouth, United States,
Specialist: Microbiology
دکتر زهرا امام جمعه
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی
Zahra Emamjome
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Food Engineering, food industry engineering
دکتر گیتی امتیازی
استاد دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Giti Emtiazi
Professor, School of Science, University of Isfahan
Specialist: Microbiology
دکتر محمدمهدی قاسمی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Mohammad Mehdi Ghasemi
Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ear, nose and throat
دکتر محمدباقر حبیبی نجفی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی، علوم غذایی و بیوتکنولوژی
Mohammad Bagher Habibi Najafi
Professor, School of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and food biotechnology, Food Science and Biotechnology
دکتر زهره حمیدی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Zohreh Hamidi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: biotechnology
دکتر هدایت حسینی
استاد پژوهشگاه ملی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمنی مواد غذایی، علوم غذایی و ایمنی مواد غذایی
Hedayat Hosseini
Professor, National Nutrition &Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food safety, Food Sciences and Food Safety
دکتر روحاکسری کرمانشاهی
استاد دانشکده میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Rouha Kasra Kermanshahi
Professor, Faculty of Microbiology, University of Alzahra
Specialist: Microbiology
Shigeo Katoh
Shigeo Katoh
Professor, Emeritus of Bioengineering; School of Engineering, Kobe University, Kobe, Japan,
Specialist: Bioengineering
دکتر رامین خاکسر
دکتر رامین خاکسر
دانشکده علوم غذایی و تغذیه دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم و فناوری مواد غذایی
Ramin Khaksar
Faculty of Food and Nutrition Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: Food Sciences and Technology
دکتر کیانوش خسروی دارانی
استاد موسسه تحقیقات تغذیه و مواد غذایی ملی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Kianosh Khosravi Darani
Professor, National Nutrition & Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: biotechnology
Silke Krol
Silke Krol
Professor,
Specialist: Bioengineering
دکتر سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانی
دانشیار دانشکده علوم غذایی و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فن آوری تغذیه
Seyyed Amir Mohammad Mortazavian Farsani
Associate Professor, School of Food and Nutrition Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food Technology
Vladimir Mrša
Vladimir Mrša
Professor, Laboratory of Biochemistry, School of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Zagreb, Croatia,
Specialist: Biotechnology
Abdelvahab Omri
Abdelvahab Omri
Professor, Department of Chemistry and Biochemistry, Lauren-tian University, Ontario, Canada,
Specialist: Biotechnology
Parmjit S. Panesar
Parmjit S. Panesar
Professor,
Specialist: Food Biotechnology
Adele Papetti
Department of Drug Sciences, Nutraceutical and Food Analysis Lab, School of Pharmacy, University of Pavia, Pavia, Italy,
Specialist: Nutraceutical and Food
Vittal Ravishankar Rai
Vittal Ravishankar Rai
Professor, Department of Microbiology, University of Mysore, Manasagangothri, Mysore, India,
Specialist: Food Biotechnology
دکتر سیدهادی رضوی
استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی غذا
Seyed Hadi Razavi
Professor, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Food Engineering
Jean Marc Sabatier
Jean Marc Sabatier
Professor,
Specialist: Biochemistry
دکتر سیدعباس شجاع الساداتی
استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی
Seyyed Abbas Shojaosadati
Professor, Department of Chemical Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Biotechnology
دکتر مریم ابراهیمی تاج آبادی
دکتر مریم ابراهیمی تاج آبادی
ویراستارفارسی
دکتر خدیجه خوش طینت
استادیار پژوهشگاه ملی تغذیه و فناوری مواد غذایی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علم و فناوری غذا
Khadijeh Khoshtinat
Assistant Professor, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University
Specialist: Food Science and Technology
مدیر اجرایی
دکتر معصومه مسلمی
Masoumeh Moslemi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۲