درباره نشریه
ISSN:
2008-9058
eISSN:
2423-6640
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر جعفر صادق تبریزی
سردبیر:
دکتر وحیده زارع گاوگانی
ویراستار انگلیسی:
امیر شجاعی
ویراستار انگلیسی:
سیمین ستارپور
ویراستار فنی:
لیدا نجفقلی
کارشناس:
دکتر بابک زارع آبادی
کارشناس:
لیلا دستگیری
تلفن:
041-31773574
نشانی:
تبریز، خیابان عطار نیشابوری، خیابان ملاصدرا، جنب پمپ گاز، ساختمان جدید مرکز بهداشت استان، طبقه اول، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ، کدپستی: 5165990001
سایت اختصاصی:
doh.tbzmed.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/22
مدیر مسئول
دکتر جعفر صادق تبریزی
استاد دانشکده مدیریت بهداشت و انفورماتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Jafar Sadegh Tabrizi
Professor School of Health Management and Medical Informatics
Tabriz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر وحیده زارع گاوگانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Vahideh Zarea Gavgani
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Library and Medical Information Science
اعضای تحریریه
دکتر ابوالفتح لامعی
استاد گروه بیماری های عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Abolfath Lamei
Professor Infectious and tropical diseases
Urmia University of Medical Sciences
دکتر شیرین نصرت نژاد
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد سلامت
Shirin Nosratnejad
Assistant Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics
دکتر لیلا نیک نیاز
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: مدیریت سلامت
Leila Nikniaz
Assistant Professor
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر شهرام صدقی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بازیابی اطلاعات
Shahram Sedghi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Information Retrieval
دکتر سید مهدی طباطبایی
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و بیماریهای گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Seyed Mehdi Tabatabaei
Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر صابر اعظمی

دکتر محمد سعادتی شهرک

دکتر محمد محبوبی
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Mohammad Mahboubi
Associate Professor, Abadan Faculty of Medical Sciences
Abadan University Of Medical Scinces
Specialist: Health Care Management
دکتر محمود خسروجردی

شفیع حبیبی

دکتر حمید جمالی

دکتر حسن صیامیان

رشته تخصصی: فلوشیپ انفورماتیک سلامت، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Hasan Siamian

دکتر فرید غریبی

دکتر سعید موسوی

دکتر کمال قلی پور

دکتر مریم اخوتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: کتابخانه و علوم پزشکی
Maryam Okhovati
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Library and Information Sciences
دکتر علی جنتی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Ali Jannati
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر حسین جباری بیرامی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Hossein Jabbari Beirami
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Healthcare Services Management
دکتر رحیم خدایاری زرنق
دانشیار سیاستگذاری سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: سیاستگذاری سلامت
Rahim Khodayari Zarnaq
Associate Professor, Health Policy and Management
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy
دکتر سعید دستگیری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Saeed Dastgiri
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر لیلا دشمنگیر
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: سیاستگذاری سلامت
Leila Doshmangir
Assistant Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy Making
دکتر لیلا راننده کلانکش
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات
Leila Ranandeh Kalankesh
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Records and Information Technology
دکتر همایون صادقی بازرگانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Homayoon Sadeghi Bazargan
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر حسین عبداللهی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hossein Abdolahi
Assistant Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر باب الله قاسمی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پاتولوژی
Babollah Ghasemi
Medical Specialist
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر احمد کوشا
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Ahmad Koosha
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Disease
دکتر علیرضا محبوب اهری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد سلامت
Alireza Mahboub Ahari
Assistant Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics
دکتر اصغر محمدپوراصل
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Asghar Mohammadpoor Asl
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمد مسافری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Mosaferi
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر رقیه خبیری نعمتی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Roghayeh Khabiri Nemati
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Healthcare Services Management
دکتر حسن تقی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Hassan Taghipour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental/Occupational Healt
دکتر محسن بارونی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: سیاست گذاری در سلامت
Mohsen Barouni
Assistant Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics/Policy Making
ویراستار انگلیسی
امیر شجاعی
امیر شجاعی

سیمین ستارپور

ویراستار فنی
لیدا نجفقلی

کارشناس
دکتر بابک زارع آبادی

لیلا دستگیری
لیلا دستگیری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۵