درباره نشریه
ISSN:
2008-9058
eISSN:
2423-6640
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر جعفر صادق تبریزی
سردبیر:
دکتر وحیده زارع گاوگانی
تلفن:
041-31773574
نشانی:
تبریز، خیابان عطار نیشابوری، خیابان ملاصدرا، جنب پمپ گاز، ساختمان جدید مرکز بهداشت استان، طبقه اول، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ، کدپستی: 5165990001
سایت اختصاصی:
doh.tbzmed.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/01
مدیر مسئول
دکتر جعفر صادق تبریزی
استاد دانشکده مدیریت بهداشت و انفورماتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Jafar Sadegh Tabrizi
Professor School of Health Management and Medical Informatics
Tabriz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر وحیده زارع گاوگانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Vahideh Zarea Gavgani
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Library and Medical Information Science
اعضای تحریریه
دکتر ابوالفتح لامعی
استاد گروه بیماری های عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Abolfath Lamei
Professor Infectious and tropical diseases
Urmia University of Medical Sciences
دکتر شیرین نصرت نژاد
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد سلامت
Shirin Nosratnejad
Assistant Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics
دکتر لیلا نیک نیاز
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: مدیریت سلامت
Leila Nikniaz
Assistant Professor
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر مریم اخوتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: کتابخانه و علوم پزشکی
Maryam Okhovati
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Library and Information Sciences
دکتر جعفر صادق تبریزی
استاد دانشکده مدیریت بهداشت و انفورماتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Jafar Sadegh Tabrizi
Professor School of Health Management and Medical Informatics
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر علی جنتی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Ali Jannati
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر حسین جباری بیرامی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Hossein Jabbari Beirami
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Healthcare Services Management
دکتر رحیم خدایاری زرنق
دانشیار سیاستگذاری سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: سیاستگذاری سلامت
Rahim Khodayari Zarnaq
Associate Professor, Health Policy and Management
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy
دکتر سعید دستگیری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Saeed Dastgiri
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر لیلا دشمنگیر
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: سیاستگذاری سلامت
Leila Doshmangir
Assistant Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy Making
دکتر لیلا راننده کلانکش
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات
Leila Ranandeh Kalankesh
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Records and Information Technology
دکتر همایون صادقی بازرگانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Homayoon Sadeghi Bazargan
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر حسین عبداللهی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hossein Abdolahi
Assistant Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر باب الله قاسمی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پاتولوژی
Babollah Ghasemi
Medical Specialist
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر احمد کوشا
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Ahmad Koosha
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Disease
دکتر علیرضا محبوب اهری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد سلامت
Alireza Mahboub Ahari
Assistant Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics
دکتر اصغر محمدپوراصل
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Asghar Mohammadpoor Asl
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمد مسافری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Mosaferi
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر رقیه خبیری نعمتی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Roghayeh Khabiri Nemati
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Healthcare Services Management
دکتر محسن اعرابی
استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohsen Aarabi
Assistant Professor Health Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر حسن تقی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Hassan Taghipour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental/Occupational Healt
دکتر فرزانه امین پور
استادیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Farzaneh Aminpour
Assistant Professor Ministry of Health and Medical Education
Specialist: Library and Medical Information Science
دکتر محسن بارونی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: سیاست گذاری در سلامت
Mohsen Barouni
Assistant Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics/Policy Making
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۰