درباره نشریه
ISSN:
2008-9058
eISSN:
2423-6640
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر جعفر صادق تبریزی
سردبیر:
دکتر وحیده زارع گاوگانی
تلفن:
041-33346243
سایت اختصاصی:
dohweb.tbzmed.ac.ir
نشانی:
تبریز، مابین چهار راه آبرسان و فلکه دانشگاه، جنب هتل تبریز، انتهای کوچه پناهی، پلاک 14، طبقه سوم، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ، کدپستی: 5165687386
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/09
مدیر مسئول
دکتر جعفر صادق تبریزی
استاد دانشکده مدیریت بهداشت و انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Jafar Sadegh Tabrizi
Professor, School of Health Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر وحیده زارع گاوگانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Vahideh Zarea Gavgani
Associate Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Library and Medical Information Science
هیات تحریریه
دکتر ابوالفتح لامعی
استاد گروه بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Abolfath Lamei
Professor, Infectious and tropical diseases, Urmia University of Medical Sciences
دکتر شیرین نصرت نژاد
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد سلامت
Shirin Nosratnejad
Assistant Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics
دکتر لیلا نیک نیاز
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: مدیریت سلامت
Leila Nikniaz
Assistant Professor, Tabriz University of Medical Sciences
دکتر مریم اخوتی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: کتابخانه و علوم پزشکی
Maryam Okhovati
Associate Professor, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Library and Information Sciences
دکتر جعفر صادق تبریزی
استاد دانشکده مدیریت بهداشت و انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Jafar Sadegh Tabrizi
Professor, School of Health Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences
دکتر علی جنتی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Ali Jannati
Associate Professor, Tabriz University of Medical Sciences
دکتر حسین جباری بیرامی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Hossein Jabbari Beirami
Associate Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Healthcare Services Management
دکتر رحیم خدایاری زرنق
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: سیاستگذاری سلامت
Rahim Khodayari Zarnaq
Assistant Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy Making
دکتر سعید دستگیری
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Saeed Dastgiri
Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر لیلا دشمنگیر
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: سیاستگذاری سلامت
Leila Doshmangir
Assistant Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy Making
دکتر لیلا راننده کلانکش
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات
Leila Ranandeh Kalankesh
Associate Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Records and Information Technology
دکتر همایون صادقی بازرگانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Homayoon Sadeghi Bazargan
Associate Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر حسین عبداللهی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hossein Abdolahi
Assistant Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر باب الله قاسمی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پاتولوژی
Babollah Ghasemi
Medical Specialist, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر احمد کوشا
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Ahmad Koosha
Associate Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Disease
دکتر علیرضا محبوب اهری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد سلامت
Alireza Mahboub Ahari
Assistant Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics
دکتر اصغر محمدپوراصل
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Asghar Mohammadpoor Asl
Associate Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمد مسافری
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Mosaferi
Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر رقیه خبیری نعمتی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Roghayeh Khabiri Nemati
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Healthcare Services Management
دکتر محسن اعرابی
استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohsen Aarabi
Assistant Professor, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر حسن تقی پور
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Hassan Taghipour
Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental/Occupational Healt
دکتر فرزانه امین پور
استادیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Farzaneh Aminpour
Assistant Professor, Ministry of Health and Medical Education,
Specialist: Library and Medical Information Science
دکتر محسن بارونی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: سیاست گذاری در سلامت
Mohsen Barouni
Assistant Professor, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics/Policy Making
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۳